Så sponsrar vi

Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter. I dialog med respektive samarbetspartner definierar vi formerna för samarbetet och vad det ska innehålla.

Det kan till exempel handla om att genomföra en eller flera gemensamma aktiviteter, som lägerverksamhet eller sommaraktiviteter för barn.

Följer upp och utvecklar

I samarbetet ingår även regelbundna gemensamma uppföljnings- och utvärderingsmöten med avsikten att bidra till att förbättra och utveckla aktiviteterna.

Vilka sponsrar vi?

Vi sponsrar främst lokala föreningar i Södertälje som bedriver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi ställer tydliga krav och gör noggranna uppföljningar av hur verksamheten fungerar.

Elitidrott sponsrar vi bara i begränsad omfattning. Sponsringen bygger på ett mycket nära samarbete där vi har höga krav på att de föreningar vi sponsrar aktivt arbetar för att skapa och sprida en positiv bild av Södertälje som stad.

Vem beslutar?

Frågor som rör sponsring behandlas och beslutas av koncernchef i samråd med sponsringsansvarig.

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta oss för att söka samarbete