Ersättning och skadestånd

I vissa fall kan du som konsument ha rätt till ersättning för utgifter, inkomstbortfall eller annan förlust. Regler regleras i ellagen kap 11 och i allmänna avtalsvillkoren Nät 2012K.

Skadestånd

Om en skada uppstått, exempelvis till följd av att vi utfört ett arbete eller när något gått sönder i samband med ett strömavbrott så kan du ansöka om skadestånd. Då fyller du i skadeståndsansökan på den här sidan.

Avbrottsersättning

Som elnätskund har du rätt till avbrottsersättning om du haft ett sammanhängande strömavbrott (på en fas eller flera) under minst tolv timmar. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas tolv nya timmar. Avbrottstiden beräknas automatiskt.

Avbrottsersättningen betalas ut genom avdrag på dina kommande elnätsfakturor. Om du inte har fått ersättning har du två år på dig att skicka in din ansökan. Det gäller från den dagen avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Via aktuella driftstörningar kan du se ifall avbrottet är registrerat i vårt system. Om det inte registrerats så ska du höra av dig till oss och anmäla det.

Se aktuella driftstörningar

Exempel på timmar för avbrottsersättning

Exempel 1

Du har strömavbrott i 12 timmar. Under perioden kommer strömmen tillbaka i 1 timme. Sedan blir det ett nytt avbrott på 3 timmar tills strömmen kommer tillbaka i mer än 2 timmar.

Din ersättning blir då 16 timmar: 12 timmar + 1 timme (den timme du hade ström och som är inom ramen för de 2 timmar som krävs) + 3 timmar (det nya avbrottet du fick).

Totalsumma: 16 timmar

Exempel 2

Du har strömavbrott i 13 timmar. Under perioden kommer strömmen tillbaka i 3 timmar. Sedan blir det ett nytt avbrott på 7 timmar tills strömmen kommer tillbaka i mer än 2 timmar.

Din ersättning blir då 13 timmar: 13 timmar + 2 timmar (de timmar du hade ström och som är gränsen för den tid ett avbrott ska vara åtgärdat) + 7 timmar (det nya avbrottet du fick). Men eftersom du fick elen tillbaka inom gränsen som är 2 timmar blir det en ny period, och denna nya period är under de 12 timmar som krävs för att du ska få ersättning.

Totalsumma: 13 timmar

Ersättning vid strömavbrott

Avbrottsersättningen omfattar alla våra elnätkunder, under förutsättning att anläggningen inte varit elektriskt frånkopplad vid tillfället. Hur stor avbrottsersättningen är beror på hur länge du varit utan ström och vad du betalar i nätavgift. Se tabellen nedan.

Maximal avbrottsersättning är högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därför bli lägre än vad som framgår av kolumnen lägsta belopp.

Antal timmar Ersättning i % av årlig nätavgift Lägsta belopp
12-24 h 12,5 % 1 000 kr
24-48 h 37,5 % 2 000 kr
48-72 h 62,5 % 3 000 kr
96-120 h 112,5 % 5 000 kr
120-144 h 137,5 % 6 000 kr
144-168 h 162,5 % 7 000 kr
168-192 h 187,5 % 8 000 kr
192-216 h 212,5 % 9 000 kr
216-240 h 237,5 % 10 000 kr
240-264 h 262,5 % 11 000 kr
264-288 h 287,5 % 12 000 kr
Mer än 288 h 300 % 13 000 kr

Frågor och svar om avbrottsersättning

Om avbrottet orsakats av dig själv, av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet får du ingen ersättning.

Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller beror på stamnätsfel.

Avbrottsersättning betalas inte ut till elnätskunder som inte var inkopplade då strömavbrottet startade.

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål inom sex månader och gäller från den månad Telge Nät fick, eller borde fått, kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid ska Telge Nät betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen.

Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Avbrottsersättning påverkar inte din rätt att begära skadestånd.

Läs mer om skadeståndsersättning i NÄT 2012N och NÄT 2012H.