Om avlopp

Ett väl fungerande avlopp och en avloppshantering som klarar av alla olika typer av avloppsvattenrening är av stor vikt för samhället – både för människors vardag, men också för vår gemensamma miljö.

Sjuttio mil vattennät

Spill- och dagvattennäten i Södertälje kommun är sammanlagt cirka 70 mil långt. Varje dygn tar vi hand om ungefär lika mycket spillvatten som mängden dricksvatten vi levererar – drygt 29 000 kubikmeter.

Olika sorters avloppsvatten

Avloppsvatten består av spill-, dag- och dränvatten. Spillvatten är från toalett, dusch, disk och tvätt. Dagvatten är regn- och smältvatten från gator och tak och dränvatten är grundvatten och nedträngande vatten som avleds i dräneringsledningar.

Spillvatten

Spillvattnet från Södertälje, Nykvarn, Enhörna och Järna avleds i stora tunnelsystem till Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Det innehåller många föroreningar och måste därför renas innan det släpps ut i naturen igen. Avloppsvattnet från Hölö och Mölnbo renas i våra egna lokala avloppsreningsverk.

Dagvatten

Dagvatten är ofta väldigt rent vatten. Däremot kan vatten från starkt trafikerade gator innehålla föroreningar som olja, rester från däck, fimpar, växtgödning och skräp. Beroende på varifrån det kommer hanteras dagvattnet på olika sätt. En del avleds via diken och ledningar till närmaste vattendrag. En mindre mängd avleds tillsammans med spillvatten till Himmerfjärdsverket för rening.

Dränvatten

Dränerat vatten är grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning för att förebygga fuktskador i husgrunder.

Rening i tre steg

Avloppsreningsverket i Hölö och Mölnbo renar avloppsvattnet i tre steg:

1. Mekanisk rening

Ett rensgaller tar bort grövre föroreningar som sedan transporteras via avloppstunneln i Södertälje till Himmerfjärdsverket.

2. Biologisk rening

Spillvattnet renas från organiska föreningar med hjälp av mikroorganismer. De bryter ner föreningarna i avloppsvattnet i en luftningsbassäng och sjunker sedan till botten i en efterföljande sedimenteringsbassäng som slam.

3. Kemisk rening

Närsalter, till exempel fosfor, avskiljs genom tillsättning av järnklorid i stora ”flockningsbassänger”. Järnet bildar partiklar och fosfor fastnar i dessa. Partiklarna sjunker till botten som slam i en sedimenteringsbassäng. Det renade vattnet släpps ut i närmaste vattendrag. Slammet transporteras till Himmerfjärdsverket för särskild slambehandling.

Himmerfjärdsverket i Botkyrka ägs av Syvab.

Mer information och blanketter

En fastighet kan ta hand om sitt eget dagvatten genom att installera en LOD-anläggning, till exempel en stenkista. LOD, ”lokalt omhändertagande av dagvatten”, ska meddelas med denna anmälningsblankett:

För information om enskilda avlopp, kontakta miljökontoret på Södertälje eller Nykvarn kommun.