Avfallstaxan

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan, lokala föreskrifter och en avfallstaxa. Södertäljes avfallstaxa ska täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering.

Avfallstaxans två delar

Avfallstaxan är indelad i två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften kan du påverka genom ditt val av abonnemang.

1. Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsinnehavare i Södertälje kommun. I den fasta avgiften ingår kostnader för administration så som kundservice, fakturering och information samt planering, verksamhetssystem och IT. Även bemanning och hantering av Södertäljes återvinningsplatser ingår i avgiften.

2. Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på ditt val av abonnemang. I den rörliga avgiften ingår hämtningskostnader för avfallskärl samt fordon, bränsle och löner kring detta. Även behandlingskostnader av avfallet samt omlastnings- och transportkostnader ingår i avgiften.

Vi är väl förberedda inför nya regeringskrav 

Avfallstaxan ska vara hållbar över tid och täcka sina egna kostnader. Därför arbetar vi långsiktigt för en bra renhållning i Södertälje med en trygg ekonomi. Enligt nya regeringskrav ska landets kommuner ta över förpackningsinsamlingen av hushåll samt ansvara för utsortering av matavfall från och med 1 januari 2024.

I Södertälje har vi redan infört den grönprickiga matavfallspåsen och Hemsortering för alla villor och fritidshus. Vi står därför väl förberedda inför de nya kraven. Det som kommer att påverka den fasta avgiften i huvudsak är regeringsuppdraget att överta återvinningsstationer från FTI. Den rörliga avgiften är oförändrad från föregående år.

Det ska vara lönsamt att göra rätt

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Därför är taxan miljöstyrande, vilket betyder att det är mer lönsamt att sortera sitt avfall än att inte göra det. Flerfamiljshus som väljer att införa fastighetsnära insamling kan därför påverka sina avfallskostnader. Är du en fastighetsägare som inte har fastighetsnära insamling idag, kontakta oss så hjälper vi dig.

För att skapa en bättre arbetsmiljö och minska utsläpp är avgiften också byggd för att minska antal tunga transporter och premiera färre tömningar. Dessutom blir det dyrare för dig om renhållarna behöver dra avfallskärlen långa sträckor eller dra tunga slangar vid slamtömning.

Avfallstaxa 2024