Avfallstaxan

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan, lokala föreskrifter och en avfallstaxa. Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen.

Lönsamt att sortera

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Därför är taxan miljöstyrande, vilket betyder att det är mer lönsamt att sortera sina sopor än att inte göra det.

Målet: Hemsortering senast 2023

Södertälje kommuns mål är att samtliga hushåll ska ha hemsortering senast 2023. Vi vill minska restavfallet genom att sortera vårt matavfall, förpackningar och tidningar i fyrfackskärl om man bor i småhus eller i separata behållare om man bor i lägenhet.

Det betyder också att det blir dyrare om sophämtarna behöver dra soptunnorna långa sträckor eller dra tunga slangar vid slamtömning.

Avgifterna är också utformade för att minska tunga transporter. Det betyder att tömning färre gånger per år ger lägre avgift.

Avfallstaxans två delar

Avfallstaxan är indelad i två delar, en grundavgift och en rörlig avgift som du kan påverka med ditt val av abonnemang.

1. Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift per år som alla fastighetsinnehavare betalar. Bemanning av Returen och Tveta, insamling av returpapper på återvinningsstationer och övergripande kostnader för planering, kundtjänst, lokaler information och administration ingår i grundavgiften.

2. Hämtningsavgift – rörlig

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som baseras på just ditt abonnemang. I avgiften ingår dina tunnor, hämtning, transport och behandling. Här ingår även papperspåsar och hållare till matavfallet.

Avfallstaxa 2023