Snålspolande toalett

En snålspolande toalett är vad det låter som – en toalett som är sparsam med vattnet. Medan en vanlig toalett gör av med 2-4 liter vatten per spolning, räcker det med cirka en halvliter vatten för en snålspolande toalett. Bra för miljön, men också för dig som har enskilt avlopp med tank.

Spola snålt och värna miljön

Extremt snålspolande toaletter, till exempel vakuumtoaletter, är nyckeln i det kretsloppssystem för toalettvatten som kommunen nu etablerar. Det innebär att toalettvattnet kan källsorteras, vilket är en stor fördel.

Källsorterat toalettvatten är fullt jämförbart med vanlig stallgödsel och det innehåller mycket lägre halter av tungmetaller än vad slam från kommunala reningsverk gör.

Kretsloppssystemet innebär fördelar för så väl miljö och återvinning som för fastighetsägare, bygg och samhällsplanering. Utsläppen av övergödande ämnen och smittämnen minskar avsevärt och viktiga näringsämnen tillförs till jordbruket.

Fördelar med extremt snålspolande toalett

 • Vattenikon
  Bidrar till bättre miljö

  Vi har två av Sveriges mest förorenade sjöar i kommunen, Kyrksjön och Lillsjön. Dessutom tar vi vårt dricksvatten från Mälaren så vi är beroende av friskt vatten.

 • Vattenikon
  Återvinner fosfor och kväve

  Hamnar fosfor och kväve i vattendrag så sker övergödning, något som kan orsaka syrebrist och leda till fiskdöd bland annat. Med snålspolande toalett till sluten tank kan man uppnå mer än 80 procent återvinning av kväve och fosfor.

 • Vattenikon
  Mindre kostnad

  Avgiften för slamtömning är den största löpande utgiften för ett avlopp med extremt snålspolande toa. För andra avloppsalternativ kan driftskostnaderna för kemikalier, service med mera bli relativt stora. Till det kommer slamtömningen.

 • Vattenikon
  Återför fosfor till åkermark

  Fosfor är ett grundämne som bryts ur jordskorpan. Det används i konstgödsel som näringsämne.

  Fosfor är en sinande resurs och kalkyler visar att med dagens fosforförbrukning kommer resurserna vara slut inom 75 år. Det finns en stor risk att livsmedelspriser kommer öka som en följd av detta. Det är därför viktigt att vi återför fosfor och andra näringsämnen till produktiv åkermark.

 • Vattenikon
  Tar hand om läkemedelsrester

  Idag kan inte läkemedel och metaller renas bort i reningsverken. Läkemedel följer med vattnet eller hamnar i slammet.

  Då är det bättre att läkemedel hamnar i humangödsel som myllas ner i åkerjorden. Där finns fler mikroorganismer som kan bryta ner läkemedelsrester än vad det finns i vatten. I detta avseende är återföring av renat toalettvatten till jord bättre.

Kretsloppspolicyn

Södertälje kommuns kretsloppspolicy för enskilda avlopp har tagits fram för att möta riksdagens miljömål: minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp ska återföras till produktiv mark varav minst hälften återförs till åkermark senast år 2015.