VA-taxans delar

VA-taxan består av olika delar: brukningsavgift och anslutningsavgift. Dessa avgifter består i sin tur av olika delar som du betalar, beroende på vilken typ av bostad du har.

Det du betalar i fast och rörlig avgift för vatten, avlopp och dagvatten motsvarar VA-verksamhetens kostnader för varje vattentjänst.

En fast avgift som baseras på vattenmätarens storlek.

Flerfamiljsfastigheter betalar en fast avgift som baseras på vattenmätarens storlek och antalet vattenmätare, samt en dagvattenavgift som baseras på tomtytan.

Dagvattenavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheter och gator.

En fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaderna för att ta hand regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från gator i ditt område, så att din tomt eller fastighet inte översvämmas.

En fast avgift som betalas av fastighetsägare som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till kommunens ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Fastigheter som hanterar dagvatten inom den egen fastigheten (till exempel genom stenkista), betalar inte denna avgift.

En fast avgift som Södertälje kommun och Trafikverket betalar för större vägar och allmänna platser.

Rörlig avgift baserad på hur mycket dricksvatten du använder och mängden vatten du spolar till avloppet. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm).

Spillvatten/avloppsmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden. Det du betalar används sedan till att producera nytt dricksvatten och till att rena avloppsvattnet.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet.

Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras.

Avgiften består av fyra delar:

 • 1. Servisavgift
  Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.
 • En servisledning är den ledning som ansluter från Telge Nät huvudledning till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.
 • Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.
 • 2. Förbindelsepunktsavgift
  Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-ledningsnätet som Telge Nät ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka en halvmeter utanför tomtgränsen.
 • Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt.
 • 3. Tomtyteavgift
  Tomtyteavgiften är en rörlig avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir kostnaderna. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små.
 • 4. Lägenhetsavgift
  Avgiften speglar den nytta en fastighet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.
 • Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Markägare till obebyggda tomter betalar del av full anläggningsavgift.