Pris för anslutning

VA-verksamheten bygger på självkostnadsprincipen och finansieras genom VA-taxan. Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångsavgift.

Pengarna är redovisningsmässigt skilda från Telges övriga ekonomi.

Anslutningsavgift 2023

Från den 1 januari 2023 höjs anläggningspriset med 16 procent.

Våra priser

Servisavgift

Avgift för framdragen ledning för vatten, spillvatten och dagvatten.

Servisavgift (inkl. moms)
En ledning 105 515 kr
Två ledningar 128 125 kr
Tre ledningar (samtliga vattentjänster) 150 736 kr

Förbindelsepunktsavgift

Förbindelsepunktavgift (inkl. moms)
Dricksvatten 7 780 kr
Spillvatten 12 966 kr
Dagvatten fastighet 5 187 kr
Dagvatten gata* -
Samtliga vattentjänster 25 933 kr

*En grundavgift tas ut för bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan förbindelsepunkt.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgift per kvadratmeter tomtyta (inkl. moms)
Dricksvatten 25,27 kr
Spillvatten 42,12 kr
Dagvatten fastighet -
Dagvatten gata* 16,85 kr
Samtliga vattentjänster 84,23 kr

*En grundavgift tas ut för bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan förbindelsepunkt.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift, fast avgift per lägenhet/villa (inkl. moms)
Dricksvatten 7 780 kr
Spillvatten 12 966 kr
Dagvatten fastighet -
Dagvatten gata* 5 187 kr
Samtliga vattentjänster 25 933 kr

*En grundavgift tas ut för bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan förbindelsepunkt.

Grundavgift, dagvatten, bortledande

Grundavgift, dagvatten, bortledande*
Dricksvatten -
Spillvatten -
Dagvatten fastighet 25 137 kr
Dagvatten gata* -

*En grundavgift tas ut för bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan förbindelsepunkt.

Vad ingår i priset?

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas när din fastighet ska kopplas in till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan, tomtytan samt vilken typ av anslutningar som ska göras.

Anläggningsvgiften består av fyra delar:

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från huvudledningen till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-ledningsnätet och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka en halvmeter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror även här på vilka vattentjänster som ska anslutas.

Tomtyteavgiften är en rörlig avgiftsparameter. Ju större tomt, desto högre blir kostnaderna. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta.

Avgiften speglar den nytta en fastighet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnaderna för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.

Läs mer