Pris för vatten och avlopp

Telge Näts uppdrag som VA-huvudman är att trygga och säkra Södertäljes dricksvatten- och avloppshantering med så liten påverkan på miljön som möjligt, nu och för framtida generationer.

Produktion, rening och underhåll

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Fem kronor om dagen

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än fem kronor om dagen för sin vattenförbrukning.

För att jämföra med andra kommuner i Sverige finns Nils Holgerssons rapport 

Våra priser 2024

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på din mätares storlek (Qn).

Grundavgift per år (inkl. moms)
Qn 2,5 alt. Q3 4 6 087 kr

Om du endast har vatten betalar du 35 procent av grundavgiften och har du endast avlopp betalar du 65 procent av grundavgiften.

Brukningsavgift

En rörlig avgift baserad på hur mycket vatten du använder och mängden vatten du spolar till avloppet. Förbrukningen mäts i kubikmeter (kbm).

Rörlig avgift per kubikmeter (inkl. moms)
Vatten 6,76 kr
Avlopp 15,78 kr
Totalt 22,54 kr

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak eller ledas ner i ledningar under marken. På din faktura står tomtyteavgift per kvadratmeter.

Villor och radhus betalar en fast årsavgift för dagvatten oavsett storlek på tomtytan, förutsatt att fastigheten är ansluten till VA-nätet.

Dagvattenavgift per år (inkl. moms)
Villor och radhus 2 631 kr

Läs mer