Godkänd mätarplats för vattenmätare

Telge Nät ansvarar för vattenmätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för att mätarplatsen uppfyller kraven på säkerhet och tillgänglighet.

Se över mätarplatsen - för din egen skull

Vattenmätarbytet och uppmaningen att se över platsen runt mätaren, är till för din egen skull. Dels för att din faktura ska bli rättvis och dels för att vi ska kunna genomföra mätarbytet på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i ditt hem.

Vattenskador kan kosta dig mycket tid och pengar. Se nödvändiga åtgärder som en investering som ökar säkerheten.

Om vi måste genomföra mätarbytet trots brister på mätarplatsen, för att uppfylla de myndighetskrav som ställs på VA-huvudmannen, frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella skador i hemmet och VA-installationen, som kan kopplas till mätarbytet.

Så ska mätarplatsen se ut:

Konsol

Mätaren ska sitta fast monterad i en konsol liggandes eller ståendes på väggen. Syftet med konsolen är att göra installationen säkrare, minska risken för läckage vid bytet av din vattenmätare och skydda rören under bytet.

Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa. I en vanlig villa ska den passa mätarstorlek Q3 2,5- Q3 4 och vara minst 190 mm lång.

Om du saknar en konsol, kontakta ett VVS-företag.

Godkända avstängningsventiler

Telge Nät kräver fungerande avstängningsventiler, en före vattenmätaren och en efter vattenmätaren. Om det sker en vattenläcka i ditt hem måste du kunna stänga av vattnet.

Vattnet måste också kunna stängas av för att kunna genomföra ett mätarbyte. De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Kontrollera avstängningsventiler

Du kontrollerar dina avstängningsventiler genom att stänga av ventilen som sitter innan mätaren. Öppna sedan en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner ur kranen så fungerar din ventil. Gör sedan samma sak med andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga av så behöver de bytas.

Det är viktigt att dina avstängningsventiler fungerar på båda sidor av mätaren och att de är lätta att komma åt. Då kan du snabbt och enkelt stänga av vattnet vid en läcka.

Har du en LK580, 581 eller 582-ventil?

Dessa typer av ventiler har visat sig ha farliga brister i konstruktionen, som kan orsaka omfattande vattenskador vid stängning av ventilerna.

Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, behöver du kontakta en VVS-företag för åtgärd. Det görs innan vi utför bytet hos dig.

Området omkring mätaren

Det är viktigt att området omkring vattenmätaren är fritt. Det ska vara enkelt att komma åt vattenmätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrusting eller inredning.

Det ska:

 • vara fri yta 70 cm ovanför vattenmätaren.
 • vara fri yta 60 cm framför och under vattenmätaren.
 • vara ståhöjd (190 cm) där vattenmätaren är placerad.
 • finnas fungerade belysning i utrymmet.
 • vara frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Skyddad plats

Mätarplatsen ska finnas i ett uppvärmt utrymme för att skydda vattenmätaren mot frost. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador.

Vattenmätaren får inte heller finnas i ett utrymme där den utsätts för skadlig värmepåverkan. Vattenmätaren ska också skyddas mot återströmning av varmvatten.

Utöver dessa krav rekommenderar vi också att väggar och golv kring mätarplatsen ska tåla spill och läckage av vatten. Helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Om vattenmätaren skadas är du som fastighetsägare ersättningsskyldig.

Om du endast är ansluten till Telge Näts spillvattennät (avloppsnät) och använder ditt eget vatten ska vattenmätaren sitta efter fastighetens egen VA-utrustning, som till exempel pump, hydrofor och filter.

Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. Samma krav gäller som för en mätarplats inomhus.

En mätarbrunn ska installeras om:

 • servisledningen är längre än 100 m från förbindelsepunkten.
 • flera hushåll eller verksamheter använder samma servis, en så kallad gemensamhetsanläggning

Krav på mätarbrunnen

Mätarbrunnen ska:

 • ha ett låsbart lock som är lätt att lyfta av och kunna öppnas av en person (max 15 kg), är locket skjutbart och inte kräver lyft är maxvikten 40 kg. Locket ska sticka upp 10-20 cm över marken.
 • ha en fungerande stege. Är den fastmonterad ska materialet vara i rostfritt material.
 • vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
 • vara tät så att regnvatten, jord och djur inte kan ta sig in
 • ha återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.
 • brunnens diameter ska vara minst 90 cm.

Om brunnens diameter är mindre än 90 cm har du som fastighetsägare tre alternativ för att mätarplatsen ska godkännas:

 1. Ordna en godkänd vattenmätarplats inomhus och flytta vattenmätaren dit.
 2. Installera uppdragsanordning i befintlig brunn så att mätaren kan dras upp till marknivå för inspektion eller byte.
 3. Anlägga en ny brunn enligt Svenskt Vattens riktlinjer för vattenmätarbrunn.
 • Om det finns flera mätare i brunnen ska dessa placeras på väggen ovanför varandra.
Vattenmätare i brunn med stege respektive hiss


Illustrationerna ovan bygger på Svenskt Vattens riktlinjer för vattenmätarbrunn. Måtten i bilderna ska användas vid nybyggnation.

Vi följer Svenskt Vattens rekommendationer för mätarplats i brunn. Har du några frågor, kontakta vår kundservice.

Vem äger brunnen?

Om brunnen är placerad innanför förbindelsepunkten är det fastighetsägaren som äger och ansvarar för brunnen. Förbindelsepunkten är där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Oftast ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför tomtgränsen.

Det finns undantag där du som fastighetsägare ansvarar för en brunn utanför förbindelsepunkten. Om du är osäker på vem som äger brunnen, kan du kontakta vår kundservice.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du har frågor om mätarplatsen, så hjälper vi dig.