Förändringar i avtalsvillkoren för fjärrvärmekunder

Ändringarna i avtalsvillkoren gäller från 1 september 2023.

Fjärrvärme privat

Fjärrvärmelagen och EiFS 2022:3 gäller.

Ändringar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

4.3 Servitutsavtal gäller i vissa fall före punkter i avtalsvillkoren som reglerar tillträde, flyttning av anläggning etc.

Ändrad formulering för att tydliggöra att det är bara i det fall servitutsavtalet reglerar just sådant som står i avtalsvillkoren som servitutsavtalet har företräde.

6.4 Fakturering i förskott regleras hårdare

 • Energikostnad får endast faktureras på uppmätta värden, dvs i efterskott.
 • Tydliggörs särskilt i konsumentvillkoren genom skrivningen ”Förskottsbetalning får inte omfatta kostnader för framtida leverans av värmeenergi”.
 • Vad kan faktureras i förskott? Fast avgift, effekt, flöde …
 • Möjligheten att begära säkerhet är oförändrad.

Kapitel 5

 • Mätning.
 • Insamling av mätvärden.
 • Information om energianvändningen.
 • Faktureringsinformation.
 • Fakturering.

Information om energianvändningen

5.8 Leverantören ska senast 15 dagar efter leveransperiodens slut enligt punkten 4.5 ovan lämna information till kunden om mängden levererad värmeenergi för leveransperioden.

 • Leverantören ska tillhandahålla mätvärden på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserad media (Mina sidor), via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med kunden.
 • Tidpunkten för insamling av mätvärden ska framgå av informationen om energianvändningen. Tidpunkten = senaste tillfället värden samlades in under aktuell period.

Fakturering

Fakturering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med kunden ska fakturering ske minst en gång per kvartal.

Leverantören ska erbjuda kunden elektronisk faktura.

 • Inte förskottsbetalning av energi.
 • Nytt: Elektronisk faktura.

När vi missar mätvärden

5.11 Om ett faktureringsgrundande mätvärde från en mätare saknas eller har brister eller om fel har skett vid insamling av mätvärden, ska leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera fakturering på beräknad energianvändning.

Leverantören ska meddela kunden att faktureringen är grundad på beräknad energianvändning och hur mätvärdet har beräknats.

Leverantören ska även till kunden lämna information om orsaken till att mätvärde från mätare inte kunnat erhållas vid normal insamling av mätvärden.

Information i fakturan enligt EiFS 2022:3

 • Kontaktuppgifter.
 • Debiteringsperiod och mätvärden (minst en gång/månad, fjärravläst, tydligt och lättillgängligt, inklusive beräknad årsförbrukning).
 • Faktiska priser.
 • Skatter och avgifter (moms).
 • Energimixen (föregående årssiffror, senast 1 juli året efter. Andel fossilt. Andel förnybart. Andel återvunnet).

Information via annan kanal (webbplats, Mina sidor)

EiFS2022:3. Jämför föregående EiFS 2014:2 om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi.

Info om var man kan få information om:

 • Årliga växthusgasutsläppen.
 • Normalårskorrigerad energianvändning i grafisk form i jämförelse med samma period föregående år.
 • Var kund kan vända sig för klagomål, medling, ombudsman, tvistlösning.
 • Var kund kan vända sig för oberoende energirådgivning, jämförbara typanvändare med mera.
 • Var kund kan ta del av jämförelseprofiler.

Vad innebär det?

 • VMK:s metodik, fjolårets värden, gram CO2ekv/kWh.
 • Normalårskorrigerade värden, graddagar eller SMHI:s Energiindex (individuell information).
 • Info om förfarandet vid klagomål, hänvisning till Energimarknadsbyrån, Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket.
 • Bör vara kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivning samt Energimyndigheten.
 • Här hänvisar Ei till ”inom branschen tillämplig metodik”. Som inte finns utom för prisjämförelser i bostäder.

Historiska mätvärden

5.16 och 5.17 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden även tillhandahålla uppgifter om energianvändning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare.

 • Man får redovisa ytterligare värden. Kravet gäller dock energin.
 • Göras tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två gånger per år. Informationen lämnas på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserat media (Mina sidor), via faktura etc.
 • Notera föreskriften 6kap3§ - energitjänsteleverantör kan ges tillgång till samma.

Insamling av mätvärden

5.7 Leverantören ska för varje mätpunkt samla in mätvärden efter varje leveransperiods slut. Insamling ska ske med regelbundna intervall och minst en gång per månad.

Vid nyanslutning, vid permanent frånkoppling, vid nytecknande av eller partsbyte i avtal, vid mätarbyte samt vid konsumentens avflyttning eller inflyttning.

Information i fakturan

5.10 Konsumentens faktura ska utformas på ett tydligt sätt.

Fakturan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter till fjärrvärmeföretaget.
 • Debiteringsperioden och de mätvärden som faktureringen grundas på.
 • De gällande faktiska priser som fakturan grundas på.
 • De skatter och avgifter som tillämpas för fjärrvärme.
 • Den energimix, angivet i andelar, som använts vid framställningen av fjärrvärme i fjärrvärmeföretagets fjärrvärmesystem.

Leverantören ska därutöver på eller tillsammans med fakturan till konsumenten lämna de anvisningar som följer av punkten 11.1. Konsumenten kan efter begäran erhålla informationen på annat lämpligt sätt.

Nya informationskrav på fakturan

11.1 Leverantören ska, utöver vad som anges i punkt 5.10, i fakturan hänvisa till var konsumenten kan ta del av:

 1. De av fjärrvärmeproduktionen orsakade årliga växthusgasutsläppen.
 2. Sin normalårskorrigerade energianvändning i grafisk form för innevarande debiteringsperiod med en jämförelse med samma period föregående år.
 3. Uppgifter om hur kunden kan lämna klagomål.
 4. Uppgifter om möjligheten att begära medling enligt 10–16 §§ fjärrvärmelagen (2008:263).
 5. Information om ombudsmannatjänster eller annan tvistlösning.
 6. Kontaktinformation till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, jämförbara slutanvändarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som använder energi.
 7. Jämförelseprofiler i samma användarkategori.