IMG 6174

Landsortsfarleden godkänd av regeringen

2023-04-25 08:00 Södertälje Hamn

Regeringen har sagt ja till en ny farled mellan Landsort och Södertälje. Den nya farleden kommer att vara anpassad till större fartyg än de som trafikerar idag. Det kommer i sin tur att leda till minskad miljöpåverkan och reducera transportkostnaderna för transporter via Södertälje Hamn.

Landsortsfarleden har utretts länge med målet att förbättra sjösäkerheten i den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje. Avsikten är också att anpassa farleden för framtida fartygstrafik genom ökad kapacitet och tillgänglighet. Efter ett samrådsförfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har Sjöfartsverket fått godkänt från regeringen att genomföra projektet.    
     
 Det här är ett besked som vi har väntat på och som betyder mycket för våra möjligheter att utveckla Södertälje hamn som ett hållbart alternativ för framtida transporter, säger Per Fredman, vice vd för Södertälje Hamn, som också har suttit i Sjöfartsverkets styrgrupp för projektet.

Den nya Landsortsfarleden har pekats ut som riksintresse för kommunikation. Farleden är i dagsläget, sett ur ett nationellt perspektiv, olycksdrabbad med flera trånga passager som har föranlett trafikrestriktioner vid mörker, dålig sikt eller kraftig vind. Utvecklingen mot större fartyg och godsstorlekar har också haft stor betydelse för beslutet.

– Den nya farleden gör att vi kan ta emot större fartyg, men framför allt blir det en säkrare passage för alla fartyg. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivt, miljöanpassat och konkurrenskraftigt transportsystem. Genom att större fartyg kan passera avlastar det vägnätet i hela vår region. Att man på en nationell nivå ser ökad nytta med att flytta trafik från land till vatten ser vi mycket positivt på, säger Per Fredman.

Beslutet innebär inrättande av en alternativ farled, breddning och fördjupning av befintlig farled och förbättrad farledsutmärkning. Två nya farledsavsnitten planeras på sträckorna mellan Fifång och Regarn, samt Oaxen och Skanssundet. Den nya sträckningen är cirka två kilometer längre än dagens farled och har ett större djup.

Kontakt

Per Fredman, vice vd Södertälje Hamn
08-550 237 66
Per.Fredman@soeport.se

Elisabet Qvarford (Telge), Press- och PR-ansvarig
08-550 211 50
Elisabet.Qvarford@telge.se