Hand öppnar en vattenkran

Telge Nät föreslår en höjning av VA-avgiften

22-11-18 Telge Nät

Stigande inflation, ökade räntor och höga elpriser påverkar även vatten och avloppsavgiften. Kostnaderna för drift och underhåll samt inköp av kemikalier för rening ökar avsevärt.

I november skickar vi vårt taxeförslag till kommunstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i slutet av november och den nya taxan börjar gälla 1 januari 2023.

Ökat behov av investeringar

Utöver detta står vi i Södertälje inför nya utmaningar med klimatförändringar, nya lagkrav och befolkningstillväxt. Det gör att Telge Nät ser ett ökat behov av investeringar fram till 2036.

Höjningen av brukningsavgiften föreslås bli ungefär 238 kronor i månaden för en villa och 78 kronor för en lägenhet.

Avgifterna motsvarar kostnaderna

VA-verksamheten i Södertälje ägs och driftas av Telge Nät och betalas till största delen genom avgifter från kunderna.

Varje år uppdateras taxan för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten. Intäkterna från avgifterna får inte vara större än kostnaderna för verksamheten, bolaget får alltså inte gå med vinst.

Avgifterna skiljer sig mellan kommunerna. Det beror i första hand på kommunens storlek, befolkningstäthet, topografi, möjlighet till regionala anläggningar och så vidare. Till det kommer historiska faktorer, till exempel när investeringar är utförda och hur dessa skrivs av.