grillning

Skärpt eldningsförbud i Stockholms län

23-06-19 Telge Bostäder

Nu är det ovanligt varmt och torrt och därför råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Länsstyrelsen har fattat eldningsförbudet. Förbudet gäller tills vidare.

Brandrisken i skog och mark är extremt hög på grund av långvarig värme och torka. Därför är det inte tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse.

Vad är förbjudet?

  • Det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen.
  • Förbudet omfattar även allmänna grillplatser (till exempel fast iordningsställda grillplatser) och pyroteknik.

Vad är tillåtet?

  • Det är tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsföreningens gård, om föreningen tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning.

Var försiktig med grillen

Den som grillar måste vara mycket försiktig och säkerställa att anordningen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids.

En grill som drivs av fasta bränslen bör till exempel stå på egna ben (upphöjd från marken), på ett brandfast underlag och på säkert avstånd från lättantändlig vegetation.

Kom ihåg!
  • Det är alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs.
  • Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.
  • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Ring telefonsvarare för aktuell information

Ta reda på om det är eldningsförbud i dag.

Mer information om eldningsförbudet

Länsstyrelsen i Stockholms län har mer information om eldningsförbud på sin webbplats.