Myndighetsavgifter

I din fasta elnätsavgift ingår myndighetsavgifter till staten. Dessa består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 68,32 kronor per år. Myndighetsavgifterna faktureras som en del i din fasta avgift på elnätsfakturan.

Vad innebär de olika avgifterna?

De tre avgifterna nedan finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgift

  • Statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.
  • Finansierar Elsäkerhetsverket arbete.

Elberedskapsavgiften

  • Statlig avgift som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Finansierar Svenska kraftnäts arbete.

Nätövervakningsavgiften

  • Statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Avgiften betalas till ditt lokala Elnätsbolag och administreras av Elsäkerhetsverket.
  • Finansierar Energimarknadsinspektionens arbete.

Prislista myndighetsavgifter 2022

Privatkund inkl. moms, lågspänning
Elsäkerhetsavgift 13,88 kr
Elberedskapsavgift 49 kr
Nätövervakningsavgift 5,44 kr
Totalt pris 68,32 kr