För en hållbar framtid

Hur bidrar Telgekoncernen till en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat? Det gör vi genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet, på en rad olika sätt.

Våra fokusområden

De hållbarhetsområden vi har identifierat som mest väsentliga och som vi fokuserar på är:

 • Miljöikon

  att värna om vår (när)miljö

 • Hjärtaikon

  att vara i lokalsamhällets tjänst (trygghet, säkerhet och kritiska samhällsfunktioner)

 • Minasidorikon

  att vara en attraktiv och stabil arbetsgivare

 • att säkra en hållbar leverantörskedja

 • Händerikon

  att vara en ansvarsfull och transparent aktör och affärspartner

Delar av vårt miljö- och hållbarhetsarbete finns sammanställt på följande sidor. Du kan också läsa mer om vad vi gör i vår hållbarhetsrapport.

Miljö- och klimatprogrammet

Miljö- och klimatprogrammet är ett strategiskt övergripande måldokument som är kopplat till flera av Södertälje kommuns övriga styrande och vägledande dokument, planer och strategier.

Telgekoncernen med dotterbolag ägs av Södertälje kommun vilket innebär att vi arbetar efter kommunens miljö- och klimatprogram.

Fyra prioriterade områden

Södertälje kommun har delat in de nationella miljömålen som riksdagen antagit, i fyra prioriterade områden:

 1. Mark och vatten
 2. Klimat och energi
 3. Bebyggelse och transporter
 4. Konsumtion och beteende

Inom varje område finns mål, men också nödvändiga grundförutsättningar för att nå målen. Det är upp till varje nämnd och bolag att inom ramen för sitt uppdrag vidta de åtgärder som behövs.

Programmet är en viktig del av det strategiska miljö- och klimatarbetet och är styrande för Södertälje kommun som organisation och för oss i Telgekoncernen. Som grund för programmet ligger de nationella miljökvalitetsmålen som årligen följs upp av Naturvårdsverket.