Hur vi behandlar dina personuppgifter

För att kunna förse dig som kund med så relevanta tjänster och erbjudanden som möjligt behöver vi behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dem. Därför gör vi det med största möjliga hänsyn till din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Våra principer för dataskydd

Våra vägledande principer för vårt dataskyddsarbete är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Informationstexten nedan förklarar hur Telgekoncernen samt dotterbolag samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Det är viktigt att du läser och förstår denna information innan du använder våra tjänster. Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post:

Offentlighetsprincipen

Viktigt att veta är att offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att meddelande, brev, sms eller e-post m.m. som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här

Ändamålet

Vi behöver behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med dig.

Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig.

Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring, redovisning och deklaration) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.

Laglig grund

I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.

I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.

Övrigt

Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig. Exempelvis där uppgift om personnummer behövs för att din identitet som kund ska kunna fastställas och där det är viktigt att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter.

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig (till exempel hälsoinformation) och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel om din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit).

Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter, särskilt när denne finns utanför EU/EES. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Vår utgångspunkt

Vi ska behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt, göra dem tillgängliga för så få som möjligt och så att du kan förutse varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Nedan beskriver vi närmare, dels hur Telgekoncernen övergripande samlar in och använder dina personuppgifter. Dels redovisar vi mer specifikt hur respektive dotterbolag och verksamhetsområde samlar in och använder dina personuppgifter.