Avfallstaxa 2023 för slam och latrin i Södertälje

På uppdrag av Södertälje kommun utför Telge Återvinning slamtömning i fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppet. Tillsammans har vi en löpande dialog om förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande arbetsmiljö och som utför tillsynen.

I Södertälje kommuns avfallsföreskrift framgå regler för slam- och latrintömning.

Södertälje kommuns avloppshandläggare på Miljökontoret svarar på frågor om din avloppsanläggning och ger råd om du överväger att byta avloppsanläggning eller om du vill söka dispens om längre tömningsintervall.

Detta är ett utdrag ur avfallstaxan 2023. Avfallstaxan är beslutad av Södertälje kommunfullmäktige den 19 december 2022. Gäller från den 1 januari 2023.

Tillsammans gör vi Södertälje bättre

Avloppsvatten kan påverka yt- och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannarnas vattentäkt och ge störande lukt och försumpning. Ditt avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och kan bidra till att sjöar och vattendrag växer igen.

 • Var rädd om ditt avlopp. Om stekpannan sköljs ur med varmt vatten stelnar fettet i avloppet och kan orsaka stopp. Det är bättre att torka ur stekpannan med hushållspapper.
 • Överdosering av tvätt– och diskmedel är ett annat problem som belastar miljön. Välj miljömärkta och fosfatfria tvättmedel. Det kommunala vattnet i våra kommuner är mjukt, dosera därför sparsamt.
 • Spola aldrig ner kemikalier och mediciner - de kan inte brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i reningsverket.
 • Tops, tamponger, bindor och blöjor eller annat som kan orsaka stopp läggs i papperskorg.
 • Cigarettfimpar innehåller kadmium som tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna. Det vill vi inte ha i våra vattendrag eller sjöar.

Abonnemang som finns för dig

Tömning av enskilda avloppsanläggningar

Avgifterna avser tömning av slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk.

I avgiften ingår slangdragning upp till 10 meter från fordonets uppställningsplats. Vid längre slanglängd debiteras extra avgift.

Det är både smidigare och billigare att ha schemalagd tömning.

Tömningsavgift:
Volym Schemalagd Beställd Omgående Obligatorisk
Upp till 3 kbm 1 1 280 kr 1 470 kr 2 100 kr 1 900 kr
Över 3 kbm, per påbörjad kbm 335 kr 335 kr 335 kr 335 kr

Tömning av fosforfälla

Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Tömningsavgift:
Tjänst Schemalagd Beställd
Per säck/kassett upp till 500 kg 2 815 kr 3 735 kr
Per säck/kassett över 500 kg 3 740 kr 4 515 kr
Löst filtermaterial per kbm* 2 805 kr 3 480 kr

* I avgiften ingår slangdragning 10 meter

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas minst 12 gånger per år, eller enligt överenskommelse med Telge Nät.

I angivna avgifter ingår slangdragning 10 meter.

Tömningsavgift:
Volym Schemalagd Beställd Omgående
Upp till 1 kbm 1 060 kr 1 470 kr 2 205 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kbm 395 kr 395 kr 395 kr

Hämtning av latrintunnor

I latrinabonnemanget ingår tunnor med lock. Tunnan ska stå vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Tunnan ska vara märkt med ditt namn och fastighetsbeteckning. När latrintunnan hämtas lämnas samtidigt en ny.

Har du sommarabonnemang med schemalagd hämtning så ingår 6 hämtningar mellan vecka 18–39. Nio tunnor ingår som du kan använda under dessa veckor. Behöver du fler, så kan du beställa.

Hämtningsavgift:

 • Schemalagd hämtning var 14:e dag = 10 010 kr/abonnemang
 • Schemalagd hämtning sommarperiod = 3 300 kr/abonnemang
 • Hämtning av extra tunna i samband med schema = 595 kr
 • Hämtning utan schema, utan abonnemang = 1 400 kr per tunna

Vilket ansvar har du vid slamtömning?

Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler. På tillståndet från Miljökontoret ser du vad som gäller för just ditt avlopp.

Dessa regler gäller slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk.

 • 1. Bilvägen fram
  Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska vägen fram till din fastighet vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton. Slambilen ska kunna vända.
 • 2. Lockets tyngd
  Brunnslocket bör inte väga över 15 kilo. Ska lyftas av en person.
 • 3. Trafiksäkert
  Vid anslutningsplatsen ska annan trafik kunna köra förbi.

Det här vill vi att du gör innan vi kommer

 • Se till att flaggan sitter synligt, så att vi hittar din anläggning.
 • Håll vägen fri från växer, träd, snö och se till att vi inte halkar.
 • Se till att vi lätt kommer åt din anläggning och ditt brunnslock.
 • Öppna luftventiler och gör kopplingarna lätta att komma åt.

Vilka regler gäller för dig med latrin?

Har du en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet? Då finns det regler för hur du ska hantera din latrin. Har du utedass finns det speciella tunnor som du beställer av oss.

Vad ska latrintunnan innehålla?

Du ska bara använda tunnan till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (torv). Innehållet i din tunna återförs till kretsloppet blir växtnäring.

Så här gör du

 • Beställ hämtning veckan före du vill att vi kommer.
 • Ställ fram din tunna synligt där bilen ska hämta på måndagen kl. 07.00 den vecka du har hämtning.
 • Fyll i din latrinetikett och sätt fast den på sidan av tunnan.
 • Locket ska vara ordentligt stängt och tunnan ska vara ren på utsidan.

Vad gäller för Telge Återvinning?

Telge Återvinning utför slamtömning på uppdrag av Södertälje kommun. Tillsammans har vi en löpande dialog om förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete.

Vår arbetstid

Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl. 07.00 och kl. 16.00.

Schemalagd tömning

Det innebär att du på Mina sidor väljer vilka veckor du vill ha. Schemat kvarstår tills du själv ändrar.

Budad tömning

För att vi ska kunna utföra slamtömningen dagen efter, behöver du skicka in beställningen senast klockan 14.00 arbetsdagen innan. För att få tömt på en måndag behöver vi din beställning senast klockan 13.00 fredagen före.

Obligatorisk tömning

Om abonnemang för schemalagd tömning saknas, eller ingen tömning beställts, utförs en obligatorisk tömning som fastighetsinnehavaren betalar. Intervallet för tömning finns i respektive tillstånd från miljökontoret.

Omgående tömning

Den görs inom en dag eller på överenskommen dag.

Jourtömning

Tömning som görs under icke ordinarie arbetstid.