Avfallstaxa 2023 för en- och tvåfamiljshus i Södertälje

Avfallsavgiften regleras av miljöbalken, 27 kap 4 paragrafen, och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna.

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via avfallstaxan. Skattefinansiering förekommer inte.

Målet: Hemsortering senast 2023

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Därför är taxan miljöstyrande, vilket betyder att det är mer lönsamt att sortera sina sopor än att inte göra det. Södertälje kommuns mål är att samtliga hushåll ska ha hemsortering senast 2023.

Detta är ett utdrag ur avfallstaxan 2023. Avfallstaxan är beslutad av Södertälje kommunfullmäktige den 19 december 2022. Gäller från den 1 januari 2023.

Vad ingår i avgiften?

Avfallstaxan är indelad i två delar, en grundavgift och en rörlig avgift som du kan påverka med ditt val av abonnemang.

1. Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift på 1 230 kronor per år som alla fastighetsinnehavare betalar.

Bemanning av Returen och Tveta, insamling av returpapper på återvinningsstationer och övergripande kostnader för planering, kundtjänst, lokaler information och administration ingår i grundavgiften.

2. Hämtningsavgift – rörlig

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som baseras på just ditt abonnemang. I avgiften ingår dina tunnor, hämtning, transport och behandling. Här ingår även papperspåsar och hållare till matavfallet.

Abonnemang som finns för dig

Det finns fem olika abonnemang att välja mellan. I vår miljöstyrande taxa är det billigare att välja hemsortering istället för mat- och restavfall i samma tunna eftersom det är bättre för miljön.

Hemsortering

Två tunnor ingår, som är tydligt märkta med siffror.

  • I tunna 1 sorterar du färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, påsar med matavfall och restpåsar. Den hämtas var 14:e dag.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper och plastförpackningar. Tunna 2 hämtas var 4:e vecka.
Årlig hämtningsavgift:
240 liters tunna 1 245 kr
370 liters tunna 1 285 kr

Hemsortering med varmkompost *

Två tunnor som töms var 4:e vecka.

Årlig hämtningsavgift:
240 liters tunna 620 kr
370 liters tunna 645 kr

Mat- och restavfall i samma tunna

En tunna som töms var 14:e dag.

Årlig hämtningsavgift:
190 liters tunna 1 720 kr

Restavfall med varmkompost *

En tunna som töms var 4:e eller var 8:e vecka.

Årlig hämtningsavgift:
140 liters tunna som töms var 4:e vecka 630 kr
140 liters tunna som töms var 8:e vecka 255 kr
190 liters tunna som töms var 4:e vecka 1 110 kr

* Varmkompost kräver tillstånd från kommunens miljökontor.

Gemensam avfallslösning för fler än tre fastigheter

Är ni några grannar som vill dela tunnor så går det alldeles utmärkt. Kontakta Telge Återvinning så tittar vi på era förutsättningar för ett gemensamt hämtställe.

Tunnorna töms var 14:e dag. Tunna 2 töms var 4:e vecka.

Avgift per hushåll och år:
Hemsortering, tunna 1 och tunna 2 830 kr
Hemsortering med varmkompost * 740 kr
Mat- och restavfall 955 kr
Restavfall med varmkompost * 860 kr

* Varmkompost kräver tillstånd från kommunens miljökontor.

Tips!

Ju mer matavfall och förpackningar du sorterar desto mindre restavfall blir det. Det är bättre för miljön.

Vilket ansvar och vilka skyldigheter har du?

Din insats gör skillnad. Har du hemsortering så bidrar du till att spara naturens resurser, till glädje för framtida generationer. Ditt avfall blir en del av kretsloppet eftersom det tas om hand och återvinns till nya material.

Du är skyldig att ha ett abonnemang

Som fastighetsinnehavare i Södertälje är du skyldig att ha ett abonnemang för dina sopor.

Tunnans placering

Tunnan ska stå vid tomtgränsen där sopbilen kommer, och vara vänd med handtaget utåt.

Du ska ställa ut tunnan

Ställ fram tunnan senast kl. 06.00 den dag vi kommer och ska tömma. Låt tunnan stå kvar tills vi varit där och tömt.

Röj runt tunnan

Det är ditt ansvar att se till att vägen fram till dig är framkomlig, snö- och halkfri.

Vad ska du lägga i påsar och vad ska ligga löst?

Ditt matavfall lägger du såklart i papperspåsen, det som inte kan återvinnas ska ligga i egen plastpåse - restpåsen. Förpackningar ska ligga löst i varje fack.

För att spara utrymme kan du pressa ihop mjukplast i en frys- eller brödpåse. Pressa ur luften och knyt en knut. Att platta till pappersförpackningarna spar också utrymme i tunnan.

Stäng tunnans lock

Locket ska vara stängt när vi kommer för att hämta dina sopor.

Sopor utanför tunnan

Om tunnan är överfull så att soporna inte får plats, så ställ dem inte utanför. Vi lämnar dem.

Håll tunnorna rena

Det är ditt ansvar att se till att dina tunnor är rena.

Ägarbyte

När du säljer ditt hus är du skyldig att anmäla ägarbytet till Telge Återvinning, det görs enkelt genom att skicka in köpekontaktet.

Tips!

Är du osäker på om materialet är plast eller metall? Skrynkla ihop det, behålls formen är det metall, vecklar den ut sig är det plast.

Vilka rättigheter har Telge Återvinning?

Södertälje kommun har gett Telge Återvinning uppdraget att utföra insamling av hushållssopor, där ingår att se till att kommunens renhållningsföreskrifter följs.

Överfull tunna varje gång

Är din tunna överfull varje gång vi kommer, har vi rätt att ändra ditt abonnemang så att du får ett som är anpassat för din mängd sopor. Då hjälper vi dig med ett bättre abonnemang.

Felsorterad tunna

Om soporna är felsorterade i tunnan har vi rätt att fakturera en avgift för felsortering på 400 kronor för varje tillfälle. Felsortering innebär att ditt avfall inte kan materialåtervinnas.

Om du istället sorterar rätt, så ingår ditt avfall som en del av kretsloppet. Det tas om hand och blir till nya material.

Det kostar att göra fel

Elektronik och farligt avfall ska lämnas på Returen eller Tveta. Lampor och batterier lägger du i den röda boxen om du har hemsortering. Om du lägger det i din tunna så töms den inte.

Upptäcker vi att du har lagt elektronik eller farligt avfall i din tunna efter vi har tömt får du en extra avgift för felsortering på 2 000 kronor.

Tunnan töms inte förrän du har sorterat rätt. Rättsorterad tunna töms vid nästa tillfälle vi kommer, eller så beställer du en extra hämtning. Priset ser du i avfallstaxan.

”Varför ska jag sortera i min tunna, när allt ändå blandas i sopbilen?”

Att det inte har någon betydelse att sortera sina sopor när allt ändå blandas är en skröna som får fart med jämna mellanrum. Det är inte sant.

Med hemsortering har varje tunna fyra fack där du lägger dina förpackningar. I ett av facken blandas papperspåsen med övriga soppåsar i plast.

Sopbilen som tömmer din tunna har motsvarande fack - varje fack i din tunna har ett eget fack.

När bilen kommer till Tveta skjuts den bakre väggen fram i det fack som ska tömmas. De andra är stängda. Papperspåsar som blandats med soppåsar i plast töms på ett band och matas igenom en optisk kamera. Den känner av den gröna färgen på prickarna i papperspåsen och slår av dem från bandet över till ett annat band. Kvar blir bara plastpåsarna som energiutvinns till fjärrvärme. Matavfallet åker en annan väg och blir biogas och biogödsel.

Sopbilen tömmer var och en av facken på olika platser på Tveta, så att materialet hålls rena för att kunna återvinnas. Ingenting blandas.