Överföringsledning för avloppsvatten i Hölö-Järna

Telge Nät anlägger en ny ledning för avlopp för sträckningen Hölö-Järna.

Sträckningen är den första etappen av en total sträckning som ska gå från Järna till Mölnbo.

Ledningen ska kopplas ihop med Syvabs befintliga avloppsledning vid Pilkrog, Järna, som leder till reningsverket Himmerfjärdsverket.

Beräknad tidsplan

  • Etapp 1: Hölö-Pilkrog, Järna. Planeras vara klar under 2024.
  • Etapp 2: Mölnbo-Hölö. Planeras vara klar 2026.

Entreprenör

Styrhytten AB.

Varför gör vi det här?

Överföringsledningen är en effektiv lösning för att lösa kapacitetsproblemet och göra framtida exploatering möjlig. De nuvarande reningsverken i Hölö och Mölnbo har inte den kapacitet som behövs för att fortsätta utveckla området med fler bostäder och verksamheter.

När överföringsledningen är klar kan reningsverken i Hölö och Mölnbo avvecklas. Då får vi en mer driftsäker och miljövänlig hantering av avloppsflöden.

Status i projektet

  • Svetsning av rör på etableringsplats 2 och 3 igång - mars 2024
  • Borrning och skarvning av ledning (sträckorna 1 – 6) - mars 2024
  • Leverans och svetsning av rör på etableringsplats Hölö igång – januari 2024
  • Etablering och förarbeten genomfört - hösten 2023
  • Upphandling entreprenör klar - sommaren 2023

Frågor och svar om projektet

100 miljoner är godkänd budget för etapp 1 i programmet.

Nej, vi kommer inte höja taxan för att göra denna investering. 

Anslutning

Ja, men olika förutsättningar gäller. Det är fastighetsägarens ansvar att göra åtgärder fram till överföringsledningen för att kunna göra anslutning. Fastighetsägaren behöver anlägga egen pumpstation och bekosta åtgärderna.

Det ligger utanför verksamhetsområdet, så det är upp till fastighetsägaren att göra åtgärder för att ansluta till överföringsledningen i så fall.

Reningsverket kommer att tas ur drift när överföringsledningen tas i drift. 

Byggprojektet

Det kommer att bli byggtrafik med stora rörtransporter till och från etableringen på Industrivägen i Hölö och den interna grusvägen genom byggområdet.

Begränsad framkomlighet under vissa perioder kommer att förekomma.

Vi kommunicerar störningar på infotavlor på platsen samt här på vår webbplats telge.se/overforingsledning

Telge Nät har upphandlat Styrhytten AB för att genomföra markarbetet för etapp 1 i projektet. Etapp 2 är ännu inte upphandlad. 

Frågor om arbetet?

Mejla projektledaren på Telge Nät: Fredrik Holm