Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Hovsjö

Fjärrvärmeledningarna som går längs med Hovsjövägen, Gröndalsvägen och Lärlingsvägen är från 1977 och behöver förnyas. Projektet består av tre etapper och delas upp i deletapper för att underlätta trafikens framkomlighet. Under arbetets gång spärras delar av och trafiken dirigeras om med tydliga skyltar.

Första etappen påbörjas 4 oktober 2017 och beräknas färdigställas januari 2018.
Resterande två etapper kommer byggas under 2018. Hela projektet beräknas vara klart december 2018.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se 

Förnyelse och uppgradering av kapacitet i fjärrvärmeledning Östergatan

Fjärrvärmeledningen på Östergatan börjar bli gammal och behöver bytas ut. I samband med detta passar vi även på att öka kapaciteten i ledningen inför kommande nybyggnationer.

Arbetet består av åtta etapper och påbörjas den 11 september 2017 och beräknas vara klart under april 2018. Projektet delas upp i deletapper för att underlätta trafikens framkomlighet.

Under arbetets gång kommer delar av Östergatan att spärras av och trafiken dirigeras om med skyltar. Ett körfält kommer alltid att hållas öppet.

I största möjliga mån hålls ledningarna i drift under byggtiden. De kortare avbrott som behöver göras för värme och varmvatten kommer att informeras om i god tid till de kunder som berörs.

Till frågor och svar om arbetet >>

Förnyelse av vattenledning Lundbygatan-Bodastigen

Nu pågår arbeten med att förnya delar av vattenledningen på Lundbygatan och Bodastigen. Arbetet beräknas pågå till den 29 september.

Det kommer vara begränsad framkomlighet för gångtrafikanter i området under perioden, vi tackar för visad hänsyn.
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se.

Förnyelse av fjärrvärmeledningar Rosenborgskolan-Täljegymnasiet

Arbete pågår med att förnya fjärrvärmeledningar längs Erik Dahlbergs väg, inne på skolområdet längs med Rosenborgskolan, Täljehallen, Täljegymnasiet och ner mot Birkakorset. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 47.

Första etappen Rosenborgskolan och Täljehallen beräknas var klar under vecka 47. I samband med detta öppnas även infarten till Telgehallen upp.

Andra etappen från Rektorsvägen ner mot Birkakorset kommer att senareläggas. Vi återkommer med mer information.

Vi tackar för er förståelse för de trafikstörningar som kan förekomma i samband med arbetet. Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas och förnyelse av avloppsledning

Under 2016-2019/2020 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det möjliggör att större fartyg kan ta sig in till Mälaren.

I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av våra huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för att säkra avloppsnätet för framtiden.

Enligt den ursprungliga tidsplanen beräknades projektet vara klart den 1 oktober 2018. På grund av upphandling av ny entreprenör är projektet försenat. Så snart vi har en ny entreprenör på plats kommer vi att arbeta fram en ny tidplan. Gång- och cykelvägen är tillsvidare avstängd.

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå framåt så snabbt som möjligt och ber om ursäkt för förseningen.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Sandviken

För Sandviken pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna. Det är en förutsättning för att gå vidare med detaljplaneläggning av delområden.

Senast ändrad: 23 oktober, 2018