Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Nytt fjärrvärmenät Södra-Sydhamnsvägen

Nu är det dags att koppla in det nybyggda fjärrvärmenätet. Vi har byggt större delen av det nya fjärrvärmenätet och det är dags att koppla in det nya och stänga det gamla. 

Det kommer att ske vid två tillfällen:

  • avbrott i fjärrvärmeleveransen den 8 maj.
  • avbrott i fjärrvärmeleveransen den 16 maj.

Den 8 maj kopplas delar av Sydhamnsvägen, Uthamnsvägen och Tallvägen in. För att kunna utföra jobbet på denna sträcka måste vi stänga leveransen till Södertälje Södra där alla som har fjärrvärme berörs. Avbrottstider den 8 maj kl. 04.00-22.00.

Den 16 maj kopplas den nya sträckan för Balticvägen och Industrivägen in. Kunder utefter denna sträcka berörs av avbrottet som kommer att pågå hela dagen. Avbrottstider den 16 maj kl. 05.00-18.00.

Vi vet att det ställer till en del problem för er och ber om ursäkt för bortfallet av fjärrvärmeleveransen under avbrottstiden. Vi hoppas dock att vi säkerställer fjärrvärmeleveransen till er för en lång tid framöver kanske tom 100 år.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Telge Nät 08-550 233 00.

Bakgrundsinformation

Fjärrvärmeledningarna som går längs med Sydhamnsvägen, Balticvägen och Tallvägen är gamla och behöver bytas ut. Projektet består av tre etapper och delas upp i deletapper för att underlätta trafikens framkomlighet.

  • Etapp 1 påbörjas vecka 45, 2017 och beräknas vara klar vid årsskiftet 2017/2018.
  • Resterande två etapper genomförs under 2018. Hela projektet beräknas vara klart december 2018.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl till nat@telge.se

Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Hovsjö

Fjärrvärmeledningarna som går längs med Hovsjövägen, Gröndalsvägen och Lärlingsvägen är från 1977 och behöver förnyas. Projektet består av tre etapper och delas upp i deletapper för att underlätta trafikens framkomlighet. Under arbetets gång spärras delar av och trafiken dirigeras om med tydliga skyltar.

Första etappen påbörjas 4 oktober 2017 och beräknas färdigställas januari 2018.
Resterande två etapper kommer byggas under 2018. Hela projektet beräknas vara klart december 2018.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se 

Förnyelse av vattenledningsnätet - Enhörnaleden/Robert Anbergsväg

Just nu arbetar Styrudd AB med att förnya vattenledningen längs med Enhörnaleden.

Vi använder den metod som får minst påverkan på omgivningen, vilket innebär att vi minimerar schaktgropar. För att garantera säkerheten för de som arbetar på vägen behöver vi spärra av ett område där vår personal är mer utsatta för risker. Vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt, men det kan innebära vissa störningar.

Trafiken i anslutning till korsningen Enhörnaleden/Robert Anbergsväg påverkas, under rusningstrafik kan detta påverka mer. Välj alternativa vägar om möjligt under arbetets gång. Vi beklagar detta och tackar för visad hänsyn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 08-550 233 00 eller nat@telge.se

Förnyelse och uppgradering av kapacitet i fjärrvärmeledning Östergatan

Fjärrvärmeledningen på Östergatan börjar bli gammal och behöver bytas ut. I samband med detta passar vi även på att öka kapaciteten i ledningen inför kommande nybyggnationer.

Arbetet består av åtta etapper och påbörjas den 11 september 2017 och beräknas vara klart under april 2018. Projektet delas upp i deletapper för att underlätta trafikens framkomlighet.

Under arbetets gång kommer delar av Östergatan att spärras av och trafiken dirigeras om med skyltar. Ett körfält kommer alltid att hållas öppet.

I största möjliga mån hålls ledningarna i drift under byggtiden. De kortare avbrott som behöver göras för värme och varmvatten kommer att informeras om i god tid till de kunder som berörs.

Till frågor och svar om arbetet >>

Förnyelse av vattenledning Lundbygatan-Bodastigen

Nu pågår arbeten med att förnya delar av vattenledningen på Lundbygatan och Bodastigen. Arbetet beräknas pågå till den 29 september.

Det kommer vara begränsad framkomlighet för gångtrafikanter i området under perioden, vi tackar för visad hänsyn.
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se.

Förnyelse av fjärrvärmeledningar Rosenborgskolan-Täljegymnasiet

Arbete pågår med att förnya fjärrvärmeledningar längs Erik Dahlbergs väg, inne på skolområdet längs med Rosenborgskolan, Täljehallen, Täljegymnasiet och ner mot Birkakorset. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 47.

Första etappen Rosenborgskolan och Täljehallen beräknas var klar under vecka 47. I samband med detta öppnas även infarten till Telgehallen upp.

Andra etappen från Rektorsvägen ner mot Birkakorset kommer att senareläggas. Vi återkommer med mer information.

Vi tackar för er förståelse för de trafikstörningar som kan förekomma i samband med arbetet. Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas och förnyelse av avloppsledning

Under 2016-2019/2020 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det möjliggör att större fartyg kan ta sig in till Mälaren.

I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av våra huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet och även för framtida säkring av avloppsnätet.

Under arbetets gång behöver delar av gång och cykelbanan längst med vattnet spärras av. Tydliga skyltar med information finns på aktuellt område.

Projektet beräknas pågå under perioden 8 januari-1 oktober 2018 och arbetet utförs på uppdrag av Styrhytten AB.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejla nat@telge.se

Schaktarbete från Nygatan till Oxbacksleden

Telge Nät har precis startat ett schaktarbete från Nygatan till Oxbacksleden. Det görs för att byta ut en skadad högspänningskabel samt lägga ned stadsnätskanalisation längs hela sträckan. 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss på 08-550 233 00.

Lerhaga och Åleström

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Lerhaga och Åleström. Vår projektledare Niklas Spetz skriver regelbundet inlägg om hur det går i projektet.
Mer information på projektets sida

Dammkärr och Vattubrinken

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Dammkärr och Vattubrinken. Vår projektledare Jimmy Hammar skriver regelbundet inlägg om hur det går i projektet.  
Mer information på projektets sida

Sandviken

För Sandviken pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna. Det är en förutsättning för att gå vidare med detaljplaneläggning av delområden.

Senast ändrad: 2 juli, 2018