Nyanslutning småhus

Vill du ansluta din fastighet till VA-nätet? Här hittar du information om hur du går till väga och även de blanketter du behöver fylla i.

Skicka in en situationsplan

Du som vill koppla in din fastighet behöver skicka in en situationsplan över fastighetens interna ledningsnät samt dimensionering på ledningarna.

Det är också viktigt att meddela hur fastighetens dagvatten ska avledas. Finns det inget dagvatten utbyggt i fastighetens närhet så måste du ombesörja omhändertagandet själv med LOD, ”lokalt omhändertagande av dagvatten”.

Dag- eller dräneringsvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för ändamålet. Bestämmande om dagvattenhantering ska göras vid byggsamrådet. Kvalitetsansvarig/sakkunnig för markförlagda ledningar ska anges på anmälningsblanketten.

Förbindelsepunkt – där anslutningen sker

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens VA-ledningar får anslutas till den allmänna vatten och avloppsanläggningen.

Förbindelsepunkten upprättas normalt en halvmeter utanför fastighetsgränsen. Vi visar var förbindelsepunkten är eller kan upprättas.

Om självfallsledning inte fungerar från fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen får fastighetsägaren själv uppföra och bekosta en LTA, ”lättrycksavloppsanläggning”. Då ska också en ”överlämningsbrunn” upprättas inne på fastigheten, för såväl spillvatten som dagvatten.

Fastighetsägaren ansvarar och bekostar all ledningsdragning inom den egna fastigheten och utför hopkopplingen i förbindelsepunkten. Vi avsynar och godkänner inkopplingen innan återfyllning får ske. Meddela oss senast två dagar före avsyning.

Dag- eller dräneringsvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för ändamålet. Bestämmande om dagvattenhantering ska göras vid byggsamrådet. Kvalitetsansvarig/sakkunnig för markförlagda ledningar ska anges på anmälningsblanketten.

Anläggningspris, nyanslutning

När en förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats ska fastighetsägaren betala anläggnings- och brukningspris. Anläggningspriset ska vara betalt innan vattnet släpps på.

Även en obebyggd fastighet ska betala anläggningspris när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren har informerats.

Anläggningspriset är ett engångsbelopp som du betalar för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Anläggningspriset består av tre delar: servispris, tomtytepris och förbindelsepunktspris.

  • En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servispriset motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet.
  • Tomtytepriset och förbindelsepunktspriset speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

Anläggningspris för obebyggd fastighet

Obebyggd fastighet ska betala anläggningspris när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren har informerats.

Tomtytepris

Tomtytepriset beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som vi godkänner. Den ska täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och är därmed dyrare att anlägga.

För att skillnaden inte ska bli för stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det begränsningsregler för tomtytepriset. Den får inte överstiga summan av servispris, förbindelsepunkt och lägenhetspris.

Pris vid om- eller tillbyggnad

Vid en om- eller tillbyggnad ska fastighetsägaren meddela oss så snart arbetet är färdigt. Vi beräknar tilläggspriset enligt fastställd taxa för varje tillkommande lägenhet eller påbörjad 150-tal bruttoarea (BTA) för serviceändamål.

Om anmälningen inte kommer in debiterar vi dröjsmålsränta för tiden från att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde till dess tilläggspriset betalats.

Utökning av tomtyta och fastighetsombildning

Utökning av tomtyta och fastighetsombildning ska också anmälas till oss för beräkning av tilläggspris.

Servitut vid avstyckning

Vid behov ska servitut upprättas mellan berörda fastigheter. Kopia skickas till oss för godkännande innan ny fastighet får kopplas till det allmänna ledningsnätet. Servitut anmäls till lantmäteriet eller inskrivningsmyndigheten i Norrtälje.

Information och blanketter