Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät

I över hundra år har invånarna i Södertälje haft tillgång till el, vatten och avlopp via stadens ledningsnät. Numera är det Telge Nät som äger, utvecklar och underhåller de kommunala näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Vi bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.

Vårt uppdrag

Telge Nät ska genom att förvalta och utveckla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp erbjuda rena, enkla, trygga och hållbara tjänsteleveranser med långsiktig positiv miljöpåverkan och till konkurrenskraftiga priser. Vi ska också erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärme-systemet.

Vår affärsidé

Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten, energi- och kommunikationslösningar. Telge Näts kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd.

Våra tjänster

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Södertälje, Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo. Verksamheten bedrivs i enlighet med vatten- och avloppslagstiftningens självkostnadsprincip.

Årsrapport för vatten och avlopp

Årsrapport för vatten och avlopp 2018

Elnät

Vi levererar el i Södertälje och Nykvarns kommuner. Verksamheten bedrivs enligt Energimarknadsinspektionens (EI) och Svenska Kraftnäts krav på leveranssäkerhet i elnätet och följer EI:s intäktsram.

Värme och kyla

Vi säljer och levererar resurseffektiv och klimatsmart värme och kyla i Södertälje och Nykvarns kommun. Verksamheten är arbetsmiljöcertifierad och certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder också service inom området energitjänster.

Stadsnät

Vi bygger framtidens fibernät i Södertälje kommun och säljer och levererar anslutningar. Vårt stadsnät är byggt med den senaste fibertekniken och tjänsteutbudet är öppet och konkurrensneutralt.

Styrelse

Ove Lundgren (C), ordf.

Håkan Karlsson, vd
08-550 230 92

Ledamöter

Nasif Kasarji (S), 1:e vice ordförande
Göran Karlsson (M), 2:e vice ordförande
Daoud Kolli (KD)
Ammi Wohlin (MP)
Rolf Hansson (M)
Kjell Bohman (SD)

Suppleanter

Nina Ünesi (S)
Pär Grip (KD)
Lena Ljungquist (C)
Mats Pertoft (MP)
Richard Hoffman (M)
Daniel Thepper (M)
Peter Wallin (RP)

Styrelseprotokoll
2019      2018       2017 2016 2015 2014
          Protokoll 11 
          Protokoll 10 
      Protokoll 9   Protokoll 9 
  Protokoll 7   Protokoll 8 Protokoll 8 Protokoll 8
  Protokoll 6   Protokoll 7 Protokoll 7 Protokoll 7
Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6
Årsstämmoprotokoll Årsstämmoprotokoll Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5
Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4
Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3
Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2  Protokoll 2
Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1  Protokoll 1

Senast ändrad: 22 september, 2019