Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät

I över hundra år har invånarna i Södertälje haft tillgång till el, vatten och avlopp via stadens ledningsnät. Numera är det Telge Nät som äger, utvecklar och underhåller de kommunala näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Vi bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.

Vårt uppdrag

Telge Nät ska genom att förvalta och utveckla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp erbjuda rena, enkla, trygga och hållbara tjänsteleveranser med långsiktig positiv miljöpåverkan och till konkurrenskraftiga priser. Vi ska också erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärme-systemet.

Vår affärsidé

Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten, energi- och kommunikationslösningar. Telge Näts kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd.

Våra tjänster

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Södertälje, Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo. Verksamheten bedrivs i enlighet med vatten- och avloppslagstiftningens självkostnadsprincip.

Elnät

Vi levererar el i Södertälje och Nykvarns kommuner. Verksamheten bedrivs enligt Energimarknadsinspektionens (EI) och Svenska Kraftnäts krav på leveranssäkerhet i elnätet och följer EI:s intäktsram.

Värme och kyla

Vi säljer och levererar resurseffektiv och klimatsmart värme och kyla i Södertälje och Nykvarns kommun. Verksamheten är arbetsmiljöcertifierad och certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder också service inom området energitjänster.

Stadsnät

Vi bygger framtidens fibernät i Södertälje kommun och säljer och levererar anslutningar. Vårt stadsnät är byggt med den senaste fibertekniken och tjänsteutbudet är öppet och konkurrensneutralt.

Årsrapporter

Årsrapport för vatten och avlopp 2019

Årsrapport för elnät 2019

Årsrapport för fjärrvärme 2019

Styrelse

Ove Lundgren (C), ordf.

Håkan Karlsson, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Nasif Kasarji (S), 1:e vice ordförande
Göran Karlsson (M), 2:e vice ordförande
Ammi Wohlin (MP)
Rolf Hansson (M)
Kjell Bohman (SD)
Pär Grip (KD)

Suppleanter

Ann-Marie Friström (S)
Lena Ljungquist (C)
Daniel Thepper (M)
Peter Wallin (RP)
Cathrine Hedman (M)
Niclas Karlsson (MP)
Lubna Fatouhi (KD)

Styrelseprotokoll

Senast ändrad: 8 juli, 2021