Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät

Telge Nät äger, utvecklar och underhåller näten för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Vi bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.

Vårt uppdrag

Vi tillhandahåller kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan i första hand till kommunens innevånare. Vi ska:

  • erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärmesystemen.
  • driva ett stadsnät i Södertälje och Järna.
  • erbjuda rena, enkla och säkra leveranser av energi-, vatten- och kommunikationslösningar till kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet.
  • hålla konkurrensmässiga priser.

Mer om våra tjänster

Vatten och avlopp: Verksamheten bedrivs i enlighet med VA-lagstiftningens självkostnadsprincip.

Elnät: Verksamheten drivs enligt Energimarknadsinspektionens (EI) och Svenska Kraftnäts krav på dokumenterad risk och sårbarhetsanalys avseende leveranssäkerhet i elnätet. Verksamehten följer den intäktsram som är satt av EI. Långsiktiga investeringar för att säkra leveranser och upprätthålla kapitalbasen i ett hållbart elnät.

Värme och kyla: Säljer värme och kyla till kunder. Arbetar med att sänka returtemperaturer samt utveckla energitjänster för fjärrvärme.

Stadsnät: Arbetar med att ansluta fler till stadsnätet samt utveckla tjänsteutbudet.

Vår affärsidé

Telge Nät erbjuder rena, enkla och trygga leveranser av vatten, energi- och kommunikationslösningar. Telge näts kunder ät privatpersonerm, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med omnejd.

Styrelse

Erik Andersson (S), ordf.

Håkan Karlsson, vd
08-550 230 92

Ledamöter

Ing-Marie Yang (MP), 1:e vice ordförande
Ove Lundgren (C), 2:e vice ordförande
Ulla-Britt Persson (S)
Zeki Bisso (S)
Thomas Hägglund (V)
Michael Andersson (M)
Martin Ahlman (KD)
Kjell Bohman (SD)

Suppleanter

Orvar Strömqvist (S)
Feryan Deniz (S)
Hans Karlsson (S) 

Lars Evers (MP)
Jimmy Sagar (V)
Göran Karlsson (M)
Joseph Abdul-Jalil (L)
Torbjörn Jonsson (C)
Lennart Johansson (SD)

Styrelseprotokoll
     2018      2017201620152014
        Protokoll 11 
        Protokoll 10 
    Protokoll 9   Protokoll 9 
    Protokoll 8 Protokoll 8 Protokoll 8
    Protokoll 7 Protokoll 7 Protokoll 7
  Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6 Protokoll 6
  Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5
Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4
Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3
Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2  Protokoll 2
Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1  Protokoll 1

Sammanträden 2018

29 januari
5 mars (strategidag)
26 april
28 maj
14 juni
20 september
15 november
13 december

Senast ändrad: 15 augusti, 2018