Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Återvinning

Sedan 1998 arbetar Telge Återvinning för att hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen ska kunna återanvända och återvinna på ett så enkelt, effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Vårt uppdrag

Telge Återvinning ska, genom att samla in, förädla och erbjuda avfallshantering på ett miljöriktigt sätt, erbjuda en ekonomiskt och miljömässigt hållbar hantering av hushållsavfall. Vi ska vara den naturliga och långsiktiga samarbetspartnern för återvinningsprodukter i regionen.

Affärsidé

Telge Återvinning ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen.

Våra tjänster

Vi samlar in och tar hand om hushållsavfall från Södertälje kommun och närliggande kommuner, förenklar sorteringen av grovavfall vid våra två återvinningscentraler och samlar in förpackningar, latrin, slam, farligt avfall och trädgårdsavfall. Vi erbjuder också anpassade avfallslösningar till flerfamiljshus, företag och industrier. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Våra tillstånd

Vi bedriver vår verksamhet på Tveta Återvinningsanläggning och på återvinningscentralen Returen. Anläggningen vid Tveta är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Vi har även tillstånd till transport av avfall och av farligt avfall.

Årsrapport för avfallstaxan

Miljörapporter

Som utövare av tillståndspliktig verksamhet lämnar vi en miljörapport till tillsynsmyndigheten, Södertälje kommun.

Frågor om vårt miljöarbete

Kontakta Katarina Sjöberg, miljöansvarig på Telge Återvinning.

Styrelse

Naiara Pereira Cunha (MP), ordf.
08-523 010 00

Håkan Karlsson, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Nina Unesi (S), 1:e vice ordförande
Leonard Cilthe (M), 2:e vice ordförande
Klas Wallin (KD)
Robil Haidari (C)
Robert Palm (SD)
Hanna Hanna (L)

Suppleanter

Robert Ask (S)
Majd Azer (KD)
Souheil Haddad (C)
Karla Sand (MP)
Christian Said (M)
Leo Seppänen (M)
Hans Joglund (SD)

Styrelseprotokoll

Senast ändrad: 25 mars, 2021