Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn är knutpunkten för godshanteringen i Mälardalen och Stockholmsregionen och har fyra olika verksamhetsområden: container-, roro-, flytandebulk- och fastbulkshantering. Södertälje Hamn består även av fyra olika hamnområden: Sydhamnen, Bränslehamnen, Uthamnen och Igelsta.

Vårt uppdrag

Hamnen är en marknadsanpassad fullservicehamn och en resurs för näringslivet i Södertälje samt Stockholms- och Mälarregionen. Vi ska:

  • jobba för fortsatt tillväxt
  • aktivt positionera sig som en fullservicehamn i regionen
  • delta aktivt i arbetet för att skapa ett logistikcentrum i Södertälje

Vår affärsidé

Södertälje Hamn ska för rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier vara en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land-, och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Detta genom att erbjuda en marknadsanpassad hentering och utnyttja sitt unika geografiska läge.

Våra tjänster

Hamnen har ett unikt läge i en av Sveriges mest expansiva region. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil/järnväg samt magasinering och terminalhantering ingår i vår dagliga verksamhet. Tonvikten på våra tjänster är:

  • container
  • RoRo
  • oljehamn
  • bilhantering

Läs gärna mer om oss.

Styrelse

Martin Ahlman (KD), ordf.
08-523 010 00

Robert Tingvall, vd
08-550 220 00

Ledamöter

Claes Hellgren (S), 1:e vice ordförande
Per Holmgren (M), 2:e vice ordförande
Torbjörn Jonsson (C)
Mats Greger (MP)
Bengt Jönsson (L)
Robert Olsson (SD)

Suppleanter

Jan Öberg (S)
Svante Haraldsson (KD)
Lars Österlund (C)
Lars Evers (MP)
Gunnar Lind (M)
Haiko Ratzburg (M)
Kjell Bohman (SD)

Styrelseprotokoll

Senast ändrad: 28 december, 2020