Miljöpolicy Telge Bostäder

Telge Bostäder arbetar mot ett grönare och mer hållbart samhälle för människor, miljö och klimat. Det gör vi inom flera olika områden. 

Energi

  • Genom att energieffektivisera våra fastigheter minskar den årliga energiförbrukningen. 
  • För att öka vår egen produktion av förnybar energi investerar vi kontinuerligt i nya solcellsanläggningar. 
  • Vi ställer höga energikrav vid nybyggnation.

Klimatförändringar

Vi installerar tekniska lösningar i både nyproduktion och i befintliga fastigheter för att minimera risker som följer av klimatförändringar.

Inomhusmiljö

För att våra hyresgäster ska trivas ställs höga krav på inomhusmiljön i våra fastigheter. Där ingår bland annat att se till att bostäderna har en god ljudmiljö och välfungerande ventilation. Andra åtgärder är att se till att fuktskador förebyggs och att radonhalten hålls låg. 

När vi bygger nytt använder vi dessutom alltid verktyget Sundahus Miljödata. Det hjälper oss att säkerställa att vi använder byggmaterial som är fria från ämnen som kan vara farliga för miljö och hälsa.

Resurs- och materialanvändning

Vi tillämpar alltid cirkulära principer. Det innebär att vi strävar efter att minska resurser och materialanvändning genom exempelvis varsam renovering, där vi enbart byter ut material vid behov.

Avfall som uppkommer vid bygget av nyproduktion eller i ombyggnationsprojekt ska återanvändas eller återvinnas enligt våra miljökrav.

Luftutsläpp

Utsläpp från en verksamhet delas in i tre kategorier, så kallade scope. Vi jobbar ständigt att minska våra utsläpp i alla tre scope. Det innebär att: 

  • Dieselbilar byts ut till elbilar så långt det går (scope 1).
  • HVO-bränsle (förnybar diesel) används i stället för diesel till dieselbilar (scope 1).
  • Vi använder miljömärkt fastighetsel (scope 2).
  • Vi ställer höga klimatkrav vid upphandlingar (scope 3).

Förenkla för hyresgästerna

Vi vill göra det lättare för våra hyresgäster att minska sin miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom att investera i miljötvättstugor och miljörum. De flesta hyresgäster har fastighetsnära insamling av hushållsförpackningar, FNI.

Utbildning

Vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om miljö och hållbarhetsfrågor inom bolaget genom att engagera medarbetare och erbjuda utbildningar.