Utbyggnad av vatten och avlopp (VA) i Stadan och Nabben

Omvandlingsområdet Stadan och Nabben är utpekat i kommunens VA-plan som ett av de områden som ska anslutas till det allmänna VA-nätet.

Vad är Stadan och Nabben?

Stadan och Nabben ligger söder om sjön Måsnaren utanför Södertälje. Områdena har ursprungligen bestått av fritidshus.

Under senare år har många bosatt sig permanent i områdena och det är många som vill bygga om sina fritidshus till permanenta boenden. De nuvarande avloppsanläggningarna är enkla och uppfyller inte dagens krav för permanentboende.

Vad innebär utbyggnaden?

  • Telge Nät ansvarar för utbyggnaden och framtida drift av vatten och avlopp (spillvatten) inom Stadan och Nabben.
  • I samband med utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten kommer vi att bygga ut stadsnätet i området.
  • Telge Nät kommer även att förstärka elnätet genom att ta luftledningar ur drift och ersätta med ledningar i marken.

LTA-system

Området kommer att byggas ut med ett så kallat LTA-system (LTA = Lätt Tryck Avlopp) där avloppsvattnet sakta trycks framåt. Med hjälp av en pump som reglerar trycket i ledningen kan avloppsvattnet ta sig fram till avloppsnätet även på kuperade tomter där ledningar går både uppåt och neråt.

Varje enskild fastighet installerar sin egen LTA-tank. Mer information om hur arbetet kommer att gå till kommer när en entreprenör är upphandlad.

Vad händer nu?

Under våren 2023 har ett förberedande ledningsarbete utförts i sjön Måsnaren, mellan Hovsjö och Stadan.

Vad är nästa steg?

När alla förutsättningar är utredda och klara kommer Telge Nät att upphandla en entreprenör för utförandet av utbyggnationen av vatten och avlopp/spillvatten samt stadsnät och el.

Varför gör vi det här?

År 2022 antogs detaljplanen ”Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben” som möjliggör för permanentboende samt syftar till att förse området med kommunalt vatten och avlopp (VA). Ett långsiktigt mål är att sjön Måsnarens vattenkvalité ska förbättras.

Detaljplanen möjliggör även friköp av kommunens arrendetomter i Stadan.

Frågor om projektet?

Mejla projektledare på Telge Nät: Jenny Weidermark

Mer information

Du hittar mer information om projektet i Stadan och Nabben på Södertälje kommuns webbplats. Där kan du även se detaljplanen.