Fyll och töm poolen smart

Att ha en egen pool är en vardagslyx – och det innebär stort ansvar vid fyllning och tömning. Här hittar du smarta tips på hur du fyller och tömmer poolen på ett hållbart sätt.

Ett gemensamt ansvar

Under de senaste åren har Södertälje kommun, precis som många andra kommuner i Sverige, påverkats av det varmare klimatet som i sin tur orsakar låga grundvattennivåer under sommarmånaderna. Därför är det viktigt att vara eftertänksam vid påfyllning av privata pooler.

När många gör större uttag av dricksvatten påverkas det kommunala nätet. Det kan leda till missfärgat vatten, tryckförändringar och hastigt sjunkande vattennivåer i våra vattentäkter.

Även när poolen töms är det viktigt att du inte belastar reningsverket eller riskerar att skada växt- och djurlivet.

Genom att tillsammans ta ansvar kring hur vi använder och behandlar vårt dricksvatten kan vi njuta av vattnet året om.

Tips när du fyller din pool, spa eller badtunna

Vi rekommenderar att använda så kallat tekniskt vatten när du fyller poolen.

Kontakta ett företag med spolbilar eller tankbilar och köp vatten av dem. Då använder du rent vatten som inte belastar den kommunala dricksvattenförsörjningen, som ju främst ska användas till mat, dryck och hygien.

Viktigt att veta

Om du ska fylla poolen när bevattningsförbud råder är detta det enda lagliga alternativet.

 • Du får bara fylla poolen med dricksvatten under perioder då det inte råder bevattningsförbud.
 • Ska grannarna också fylla sina pooler? Försök sprida ut er så att alla inte fyller samtidigt.
 • Planera din fyllning. När du gör rätt tar den tid.
 • Använd en klen trädgårdsslang och fyll på vatten i lugn takt.
 • Fyll poolen kl. 21.00–06.00. Då är övrig vattenförbrukning som lägst.
 • Se till att slangen hela tiden är ovanför vattenytan. Varför? Jo, för att dricksvattenledningarna är trycksatta. När detta tryck försvinner, vid exempelvis en vattenläcka eller ett större vattenuttag i närheten, samtidigt som slangen är under vattenytan finns risk att vattnet sugs tillbaka in i ledningen och förorenar dricksvattnet.
 • Gör gärna en vattenmätaravläsning när du är klar med vattenuttaget. Det gör att din vattenförbrukning debiteras korrekt. Här kan du lämna vattenmätarställning.
 • Om poolen är tät och reningen fungerar behöver du inte fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar dessutom avdunstningen av vatten.
 • Öppna poollocket när det regnar.

Tips när du tömmer din pool, spa eller badtunna

Om du använt klor som desinfektionsmedel är det viktigt att vattnet avkloreras innan poolen töms. Avkloreringsmedel (exempelvis natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör.

Om du bara använt hypoklorit för desinfektion kan vattnet avkloreras genom att stå i solljus några dagar.

Om du har tillsatt algbekämpningsmedel ska det ha hunnit förbrukas innan tömning.

 • Du behöver inte tömma hela poolen. Det vanligaste är att behålla det mesta vattnet över vintern.
 • Tömning ska om möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande.
 • Töm inte allt vatten samtidigt utan släpp ut lite i taget. Då hinner det sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner in på din grannes fastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten (privata dricksvattenbrunnar).
 • Det är inte tillåtet att tömma ut poolvatten i dagvattennätet (gatubrunnar och gallerbrunnar), då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag och sedan ut i havet. Även om vattnet är avklorerat kan det skada växt- och djurlivet.
 • Det är inte heller tillåtet att släppa ut klorerat pool- eller spavatten till spillvattennätet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, toalett, badkar eller kök.
 • Släpp inte ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag. Det skadar både växt- och djurliv.
 • Om ingen genomsläpplig yta finns på egna tomten, kontakta Södertälje kommuns miljökontor för rådgivning. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens kontaktcenter (sodertalje.se).
 • Har du saltvatten i poolen ska det inte släppas ut på gräsmattan eller i dagvattnet då det påverkar växt- och djurliv. Tömning av pool med saltvatten bör ske med tankbil så att vattnet återförs till havet.