Södra Mälarens vattenskydds­område

Ett vattenskyddsområde är ett geografisk område som är till för att skydda en dricksvattentäkt. Alla som bor och verkar inom vattenskyddsområdet behöver förstå vad det innebär - det hjälper till att skydda vårt vatten.

Information till boende och verksamhetsutövare

Länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län har inrättat ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Södra Mälaren. Detta bidrar till ett långsiktigt skydd av vårt dricksvatten.

Vattenskyddsområdet omfattar delar av Södertälje, Ekerö, Salem och Strängnäs kommuner. Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som motsvarar det område en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. Det finns regler, vattenskyddsföreskrifter, för hur marken får användas och hur olika ämnen får hanteras, exempelvis vad gäller biltvätt, gödsel och kemiska produkter. 

Viktig kontaktinformation vid olycka och brand

Vid brand eller utsläpp av kemikalier, olja, bensin etc. inom vattenskyddsområdet samt till dag- eller spillvattennätet kontakta omedelbart räddningstjänsten och Telge Näts kundservice.

Kartor och föreskrifter

Du som bor eller driver verksamhet i området behöver vara medveten om vad föreskrifterna reglerar. Vissa aktiviteter eller arbeten måste du söka tillstånd för hos din kommun, andra verksamheter är förbjudna.

Här kan du läsa föreskrifterna.

Föreskrifterna

Här kan du titta på kartorna över vattenskyddsområdet och zonerna.

Översiktskarta

Detaljkarta

För dig som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler som du hittar i föreskrifterna.

Detta gäller dig som bor, dig som driver yrkesmässig verksamhet och dig som är med i t.ex. en samfällighetsförening eller båtklubb inom vattenskyddsområdet. Exakt vad som gäller beror på vilken skyddszon du befinner dig i.

Några vanliga aktiviteter som berörs av föreskrifterna är:

  • Tvätt av motorfordon och båtar
  • Hantering av drivmedel, petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
  • Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen, som tex kemiska bekämpningsmedel, målarfärger m.m.
  • Användning av gödsel
  • Vägskötsel och snöröjning
  • Nyetablering av miljöfarliga verksamheter
  • Ha upplag av t.ex. jord, vägsalt och avfall
  • Genomföra större grävarbeten
  • Anlägga eller ändra energianläggningar


Om du bor eller har en verksamhet inom vattenskyddsområdet kan du behöva tillstånd för vissa aktiviteter. Andra verksamheter kan vara förbjudna. För hushållsändamål, i liten skala, finns det ibland en undantagsregel i föreskrifterna.

Tillstånd söker du hos miljöförvaltningen i din kommun. Det kan hända att tillståndet ges med vissa villkor.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Vi människor kan avstå mycket, men vi klarar oss inte utan vatten. Du som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde har ansvar för att följa reglerna för att hjälpa till att hjälpa till att skydda dricksvattnet. Det innebär att du behöver vara extra försiktig så att du inte förorenar vattnet. Du måste ha tillstånd från din kommun för vissa saker och en del åtgärder du vill göra kan vara förbjudna för att skydda vattnet.

Södra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i flera zoner. Zonerna har delvis olika regler. Vid Länsstyrelsernas utskick till alla boende och verksamma i skyddsområdet så framgick inom vilken zon som din fastighet ligger.

Kontakta Länsstyrelsen Stockholm om du vill få veta vilken zon du bor eller är verksam i. Kontaktuppgifter: Stockholm: 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se

I den primära skyddszonen är skyddsbehovet störst och den som bor eller verkar här måste ta särskild hänsyn för att vårt gemensamma dricksvatten ska skyddas. Den primära zonen innefattar huvudsakligen vattenområdet närmast vattentäkten och strandzonerna runt detta område.

Vatten som kan användas för att förse oss med dricksvatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattnet som är nödvändigt för Södertäljes och Nykvarns dricksvattenförsörjning, ett tillräckligt gott skydd ur ett flergenerationsperspektiv.

Ett vattenskyddsområde bildas med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken och de föreskrifter som tas fram är anpassade till det specifika områdets behov och sårbarhet. Vattenskyddsområdet omfattar delar av det mark- och vattenområde i vilket det kommunala dricksvatten bildas.

Det finns olika skyddszoner

Södra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i flera zoner, baserat på vattentäktens sårbarhet. Zonerna har delvis olika regler. Hur avgränsningarna är gjorda kan du läsa i föreskrifterna.

Brandfarliga vätskor, regleras i § 3

För boende

Du får hantera petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor för hushållsändamål om det görs med varsamhet. Exempelvis när du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter letar sig ner till grundvattnet eller ut i diken, bäckar och Mälaren.

För verksamhetsutövare

Det är förbjudet att starta nya verksamheter som hanterar petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor. Befintliga sådana verksamheter får fortgå i samma omfattning som innan föreskrifterna började gälla (2024), om det görs med varsamhet.

Kemiska bekämpningsmedel, regleras i § 6 

För boende

Du får hantera kemiska bekämpningsmedel, hälso- och miljöfarliga ämnen för hushållsändamål om det görs med varsamhet. Exempelvis ska kemikalierester omhändertas på en återvinningscentral.

För verksamhetsutövare

Det är förbjudet för verksamhetsutövare att hantera hälso- och miljöfarliga ämnen, som tex kemiska bekämpningsmedel, färger m.m.

Gödsel och latrin, regleras i § 8

För boende

Som boende får du kompostera latrin om du sökt och fått tillstånd. Du får sprida gödsel i din trädgård, men tänk på att inte överdosera växtnäringsämnen.

För verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare får sprida gödsel (växtnäringsämnen) och kompostera latrin om man sökt och fått tillstånd. Spridning av gödsel via betande boskapsdjur kräver inte tillstånd.

Du får lagra gödsel i täta anordningar, så att det inte läcker ut i mark och vatten.

Båtbottentvätt och avfettningsmedel, regleras i § 10

För boende och verksamhetsutövare 

Det är förbjudet att använda avfettningsmedel eller andra miljöskadliga rengöringsmedel. Bäst är att åka till en tvätthall eller båtbottentvätt där tvättvatten omhändertas på ett miljövänligt sätt. Du får rengöra fordon och båtar med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser men du har då ansvar för att förorenad vätska inte når grundvatten, diken bäckar och Mälaren. Du får spola av ditt fordon med vatten. 

Energianläggning, regleras i § 11

För boende och verksamhetsutövare 

Du behöver tillstånd för att få anlägga en ny energianläggning (tex bergvärme och sjövärme m.m.) eller göra ändringar i en befintlig energianläggning. Du får dock göra ändringar och reparationer av befintliga installationer ovan mark, om det görs med varsamhet.

Avloppsanläggning, regleras i § 12

För boende och verksamhetsutövare 

Du behöver tillstånd för att få bygga en ny avloppsanläggning för toalettavfall och/eller BDT-vatten (bad, disk och tvätt).

När man gör nya eller bygger om vägar, broar eller parkeringar så måste man se till att regn- och snövatten renas innan det släpps till naturen.

Du behöver tillstånd för att anlägga nytt brädd- eller nödutlopp från din anläggning.

Deponi, regleras i § 13

För boende och verksamhetsutövare 

Det är förbjudet att anlägga nya deponier. Det är även förbjudet att ha upplag av avfall, förorenade massor, halk- eller dammbekämpningsmedel, samt asfalt eller oljegrus. Undantag finns för hushållsavfall. Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanför primär skyddszon.

Materialtäkt, mark- och anläggningsarbeten, regleras i § 16

För boende

Du behöver tillstånd för materialtäkt för husbehov.

Du behöver tillstånd för att få utföra mark- och anläggningsarbeten, om det inte gäller drift och underhåll av vägar, diken eller ledningar. Det är förbjudet att använda förorenade massor som markutfyllnad eller återfyllnad i schakt.

För verksamhetsutövare

Det är förbjudet att starta materialtäkt. Befintliga materialtäkter får bedrivas enligt gällande tillstånd. Du behöver söka tillstånd för att få utföra mark- och anläggningsarbeten, om det inte gäller drift och underhåll av vägar, diken eller ledningar. Det är förbjudet att använda förorenade massor som markutfyllnad eller återfyllnad i schakt.

Sopsand, regleras i § 19

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet att sprida sopsand.  Tänk på att inte överdosera vägsalt, saltinblandad sand, grus och dammbindningsmedel vid halk- och dammbekämpning.

Fisk- och skaldjursodling, regleras i § 21

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet med ny fisk- och skaldjursodling.

Timmer och växtdelar, regleras i § 23

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver tillstånd för skogsavverkning. Det är förbjudet att ha upplag av timmer och växtdelar från avverkning, längre än 18 månader. Kortare tidsspann behöver du tillstånd för.

Miljöfarlig verksamhet, regleras i § 25

För boende och verksamhetsutövare

Ny miljöfarlig verksamhet får generellt inte startas och drivas utan tillstånd.

Motordrivna båtar, regleras i § 28

För boende

Det krävs tillstånd för att använda motordrivet fordon på isbelagd sjö eller vattendrag. Det krävs även tillstånd för att starta och landa sjöflygplan på Mälaren. Undantag gäller för boende på öar och boendes transporter.

För verksamhetsutövare

Det krävs tillstånd för att anordna tävlingar och uppvisningar med motordrivna båtar, vattenskotrar och liknande på sjön.
Det krävs tillstånd för att använda motordrivet fordon på isbelagd sjö eller vattendrag. Det krävs även tillstånd för att starta och landa sjöflygplan på Mälaren.

Brandfarliga vätskor, regleras i § 4

För boende

Du får hantera petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor för hushållsändamål om det görs med varsamhet. Exempelvis när du byter olja på bilen hemma så måste all olja samlas upp så att inga oljeprodukter letar sig ner till grundvattnet eller ut i diken, bäckar och Mälaren.

För verksamhetsutövare

Det krävs tillstånd för att starta ny verksamhet som hanterar petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor.  Befintliga sådana verksamheter får fortgå i samma omfattning som innan föreskrifterna började gälla (2024), om det görs med varsamhet.

Hälso- och miljöfarliga ämnen, regleras i § 7

För boende

Du får hantera kemiska bekämpningsmedel, hälso- och miljöfarliga ämnen för hushållsändamål om det görs med varsamhet. Exempelvis ska kemikalierester omhändertas på en återvinningscentral.

För verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare behöver tillstånd för att få hantera hälso- och miljöfarliga ämnen, som tex kemiska bekämpningsmedel, färger m.m.

Gödsel och latrin, regleras i § 9

För boende

Som boende får du kompostera latrin om du sökt och fått tillstånd. 
Du får sprida gödsel i din trädgård, men tänk på att inte överdosera växtnäringsämnen.

För verksamhetsutövare

Det är förbjudet att lagra gödsel på marken en längre tid. För tillfällig lagring av gödsel och kompostering av latrin behövs tillstånd. Du får sprida gödsel, men tänk på att inte överdosera växtnäringsämnen.

Båtbottentvätt och avfettningsmedel, regleras i § 10

För boende och verksamhetsutövare 

Det är förbjudet att använda avfettningsmedel eller andra miljöskadliga rengöringsmedel. Bäst är att åka till en tvätthall eller båtbottentvätt där tvättvatten omhändertas på ett miljövänligt sätt. Du får rengöra fordon och båtar med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser men du har då ansvar för att förorenad vätska inte når grundvatten, diken, bäckar och Mälaren. Du får spola av ditt fordon med vatten. 

Energianläggning, regleras i § 11

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver tillstånd för att få anlägga en ny energianläggning (tex bergvärme och sjövärme m.m.) eller göra ändringar i en befintlig energianläggning. Du får dock göra ändringar och reparationer av befintliga installationer ovan mark, om det görs med varsamhet.

Avloppsanläggning, regleras i § 12

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver tillstånd för att få bygga en ny avloppsanläggning för toalettavfall och/eller BDT-vatten (bad, disk och tvätt). När man gör nya eller bygger om vägar, broar eller parkeringar så måste man se till att regn och snö renas innan det släpps till naturen.

Du behöver tillstånd för att anlägga nytt brädd- eller nödutlopp från din anläggning.

Deponi, regleras i § 14

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet att anlägga nya deponier och nya upplag av avfall, förorenade massor, sopsand och snö från områden utanför vattenskyddsområdet. Undantag finns för hushållsavfall. Du behöver tillstånd för nya upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus. 

Materialtäkt, mark- och anläggningsarbeten, regleras i § 17

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver tillstånd för att starta och bedriva materialtäkt. Befintliga materialtäkter får bedrivas enligt gällande tillstånd. 
Du behöver tillstånd för att få utföra mark- och anläggningsarbeten, om det inte gäller drift och underhåll av vägar, diken eller ledningar. Det är förbjudet att använda förorenade massor som markutfyllnad eller återfyllnad i schakt.

Halk- och dammbekämpningsmedel, regleras i § 20

För boende och verksamhetsutövare

Tänk på att inte överdosera vägsalt, saltinblandad sand, grus och dammbindningsmedel vid halk- och dammbekämpning.

Fisk- och skaldjursodling, regleras i § 22

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver tillstånd för att starta ny fisk- och skaldjursodling.

Timmer och växtdelar, regleras i § 24

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver tillstånd för skogssavverkning om det är närmare än 50 meter från vatten. Du behöver tillstånd för att ha upplag av timmer och växtdelar från avverkning, längre än 18 månader.

Miljöfarlig verksamhet, regleras i § 25

För boende och verksamhetsutövare

Ny miljöfarlig verksamhet får generellt inte startas och drivas utan tillstånd.

Motordrivna båtar, regleras i § 29

För boende och verksamhetsutövare

Det krävs tillstånd för att anordna tävlingar och uppvisningar med motordrivna båtar, vattenskotrar och liknande på sjön. 

Brandfarliga vätskor, regleras i § 5

För verksamhetsutövare

Det krävs tillstånd för att starta ny verksamhet som kan hantera mer är 150 liter petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor.  

Avfettningsmedel och båtbottentvätt, regleras i § 10

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet att använda avfettningsmedel eller andra miljöskadliga rengöringsmedel. Bäst är att åka till en tvätthall eller båtbottentvätt där tvättvatten omhändertas på ett miljövänligt sätt. Du får rengöra fordon och båtar med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser men du har då ansvar för att förorenad vätska inte når grundvatten, bäckar och Mälaren.

Deponi, regleras i § 15

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet att anlägga nya deponier. Det är även förbjudet att ha upplag av avfall och förorenade massor. Undantag finns för hushållsavfall.

Markutfyllnad eller återfyllnad, regleras i § 18

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet att tillföra förorenade massor som markutfyllnad eller återfyllnad i schakt.

Fisk- och skaldjursodling, regleras i § 22

För boende och verksamhetsutövare

Du behöver söka tillstånd för att få bedriva ny fisk- och skaldjursodling.

Grundvattenbrunn och energianläggning, regleras i § 26

För boende och verksamhetsutövare

Det är förbjudet att anlägga nya grundvattenbrunnar och nya energianläggningar och att ändra sådana.

Information på annat språk än svenska

Du som behöver information på annat språk än svenska kan vända dig till Kontaktcenter på Södertälje kommun.