Taxa för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Gott vatten, bra pris

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än fem kronor om dagen för sitt vatten.

Enligt Nils Holgerssons rapport ligger Södertälje kommun på plats 19 av 290 där 1 är billigast och 290 är dyrast.

Brukningsavgiften höjs med 5 procent

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Du betalar utifrån vilken typ av fastighet du bor i, din förbrukning och de vattentjänster du nyttjar.

Den 1 januari 2022 höjdes brukningsavgiften med 5 procent på både fast och rörlig del. Att brukningsavgiften justerades inför 2022 beror bland annat på ett antal större investeringar. En av dessa är en ny avloppsledning från Hölö/Mölnbo till Syvab och en annan är ny reningsteknik i Himmerfjärdsverket.

Varför har VA-taxan höjts?

Vi vill ha en hållbar, rättvis och balanserad VA-taxa där varje tjänst, det vill säga vatten, avlopp och dagvatten, bär sina egna kostnader. Därför gör vi ungefär vart tredje år en större översyn för att säkerställa att intäkterna från VA-kollektivet stämmer överens med VA-verksamhetens kostnader. Visar det sig att kostnaderna varit högre än intäkterna justeras detta inför kommande år och tvärtom.

Vi vet även att Södertälje kommun står inför stora en expansiv samhällsutveckling. För att säkra leveransen av rent dricksvatten och hantering av avloppsvatten både i dag och i framtiden krävs investeringar.

Kostnaden för dem faller på VA-kollektivet och pengarna ska användas för att vi ska klara av klimatförändringar och skärpta miljökrav liksom utbyggnad och underhåll av befintligt ledningsnät.

Våra priser