Pris för vatten och avlopp

Telge Näts uppdrag som VA-huvudman är att trygga och säkra Södertäljes dricksvatten- och avloppshantering med så liten påverkan på miljön som möjligt, nu och för framtida generationer.

Produktion, rening och underhåll

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på typ av fastighet, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Fem kronor om dagen

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än fem kronor om dagen för sin vattenförbrukning.

För att jämföra med resten av Sverige finns Nils Holgerssons rapport

Våra priser 2024

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på mätarens storlek och mängden vatten mätaren släpper igenom, per timme.

Grundavgift per år
Kbm/h Pris (exkl. moms)
Qn 2,5 alt. Q3 4 14 608 kr
Qn 6 alt. Q3 10  29 217 kr
Qn 10 alt. Q3 16 43 825 kr
Qn 15 alt. Q3 25 77 912 kr
Qn 25 alt. Q3 40 136 346 kr
Qn 40 alt. Q3 63 262 953 kr
Qn 60 alt. Q3 100 350 604 kr
Qn > 60 alt. Q3 > 100 681 729 kr

Om fastigheten endast är ansluten till vatten betalar ni 35 procent av grundavgiften. Om den endast är ansluten till avlopp betalar ni 65 procent av grundavgiften.

Förbrukningsavgift

En rörlig avgift baserad på fastighetens behov av vatten samt den mängd vatten som spolas ner i avloppet. Förbrukningen mäts i kubikmeter (kbm).

Rörlig avgift per kubikmeter (pris exkl. moms)
Vatten 5,41 kr
Avlopp 12,62 kr
Totalt 18,03 kr

Dagvatten

Dagvatten är regn-och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak eller rinna ner i ledningar under marken.

Dagvattenavgift betalar du som fastighetsägare för dagvattnet som kommer från din fastighet och som leds vidare till sjöar och hav via VA-nätet.

Dagvattenavgift är en fast avgift som baseras på fastighetens tomtyta.
Tomtyta m² kr/m² exkl. moms
0-10 000 2,67
10 000-50 000 2,04
≥ 50 000 0,71

Läs mer