Tips och råd

Genom att trimma in företagets eller bostadsrättsföreningens fjärrvärmeanläggning bidrar du till effektivare utnyttjande av fjärrvärmen och till minskade kostnader.

Målet: låg returtemperatur

Vattnet i fjärrvärmesystemet cirkulerar i ett kretslopp. När det varma vattnet har avgett sin värme och kylts ner pumpas det tillbaka för att värmas upp igen.

Ett tecken på att värmen utnyttjas optimalt är att vattnet som går tillbaka till kraftvärmeverket har en betydligt lägre temperatur - låg returtemperatur med ett annat ord.

Miljömässiga och ekonomiska vinster

En låg returtemperatur är bra för fjärrvärmesystemet på flera sätt:

  • Värmen som kommer från rökgaserna i våra pannor, den så kallade spillvärmen, kan bättre tas tillvara. 
  • Vi kan också producera mer el i vårt kraftvärmeverk, vilket gör fjärrvärmen mer resurssnål.
  • Minskade värmeförluster i nätet gör att rören används mer effektivt. Det ger ekonomiska vinster, och även minskade utsläpp av växthusgaser och lägre halter av luftföroreningar i vår närmiljö. 

Vi tar ut en avgift på all förbrukad energi med en returtemperatur över 30 grader. Genom att se över er fjärrvärmeanläggning och sänka returtemperaturen kan ni därför minska era kostnader, speciellt om ni ofta har returtemperaturer på över 60 grader. 

Se över din fjärrvärmeanläggning

Gör en funktionskontroll av fjärrvärmeanläggningen med jämna mellanrum för att se att allt fungerar som det ska.

Checklista för funktionskontroll
  • Lyssna efter missljud från pumpar och mekaniska delar.
  • Kontrollera systemtryck på manometern.
  • Stäm av att temperaturnivåer i värme och tappvarmvatten är på vanliga nivåer.
  • Har reglerventiler fastnat bör de bytas eller smörjas av en professionell VVS-firma.

Fjärrvärmeledningar inne i en bostad

Kontrollera värmeväxlaren

Kontrollera att det inte är rost eller smuts i värmeväxlaren. Sämre värmeväxlarfunktion påverkar inte bara returtemperaturen utan även systemets förmåga att värma tappvarmvatten. Igensatta filter kan till exempel tyda på att värmeväxlaren är smutsig.

Behöver värmeväxlaren rengöras – kontakta en VVS-firma. Är din anläggning av äldre modell kan det vara en god idé att byta ut den.

Justera radiatorventiler

Justera eller byt radiatorventiler. Om en radiatorventil till exempel fastnar i öppet eller stängt läge kan inte värmen distribueras på ett korrekt sätt i fastigheten. Det innebär antingen energislöseri eller att obrukad värme återförs till värmeväxlaren.

Minska energianvändningen

Genom att utnyttja energin bättre och minska företagets energianvändning kan också energikostnaden minskas.

Spara energi i vardagen
  • Möblera smart genom att inte täcka för elementen. Luften behöver cirkulera för att kunna värma kontor och lokaler.
  • Sänk värmen. Tänk på att varje grad över 18 grader i inomhus, ökar uppvärmningskostnaden med minst 5 procent.