Anslutning och taxa

VA-verksamheten bygger på självkostnadsprincipen och finansieras genom VA-taxan. Den betalas av alla som är eller vill anslutna till VA-nätet.

Pengarna är redovisningsmässigt skilda från Telges övriga ekonomi. Från den 1 januari 2022 höjs anläggningspriset med 2 procent.

Vad ingår i priset?

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas när din fastighet ska kopplas in till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan, tomtytan samt vilken typ av anslutningar som ska göras.

Avgiften består av fyra delar:

1. Servisavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från huvudledningen till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

2. Förbindelsepunktsavgift

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-ledningsnätet och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror även här på vilka vattentjänster som ska anslutas.

3. Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en rörlig avgiftsparameter. Ju större tomt, desto högre blir kostnaderna. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta.

4. Lägenhetsavgift

Avgiften speglar den nytta en fastighet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnaderna för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Övriga avgifter

Övriga avgifter omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.

Våra priser