Klimat­kompenserad fjärrvärme

Fjärrvärme är ett miljösmart och driftsäkert sätt att värma sin fastighet. Lokalproducerad och planerbar värme till ett stabilt pris. Tack vare vår produkt Klimatkompenserad fjärrvärme kan ni vara med och bidra ytterligare till ett hållbart samhälle.

Tillsammans för en fossilfri värld

Telge Nät levererar en fjärrvärme vars energimix består till mer än 99 procent av förnybar eller återvunnen energi. Även om vi har en hög andel förnybara bränslen, så finns det en del som genererar fossila utsläpp. Vi arbetar hela tiden för att minska våra utsläpp som är kopplade till transporter, startbränsle och fossila andelar i avfallet.

Vårt mål är att senast 2025 kunna erbjuda en helt fossilfri fjärrvärme, men i dagsläget går det inte att materialåtervinna allt avfall och förbränning är då det miljömässigt bästa alternativet.

Tar tillvara energi

Genom energiåtervinning tas energin tillvara och blir till fjärrvärme och el vilket är miljöriktigt då deponering av avfallet undviks, vilket skulle medfört en högre klimatpåverkan.

För att få bort klimatpåverkan för avfallsbehandlingen behöver den fossila plasten hindras från att bli ett avfall, och till dess att det sker är vår produkt ett bra alternativ för att kompensera de utsläpp som uppstår.

Nollutsläpp för fjärrvärme

Med produkten Klimatkompenserad fjärrvärme finns nu möjlighet för er att redovisa nollutsläpp för fjärrvärmen. Observera att klimatkompensering inte tar bort de utsläpp som fjärrvärmen genererar, utan kompensationen sker genom investeringar i projekt som minskar koldioxidutsläppen på andra platser.

Verifierat av Gold Standard

Telge Nät köper klimatkompensation från projekt som följer Gold Standard. Det gör vi eftersom de har högt ställda krav, som även omfattar andra hållbarhetsaspekter, till exempel socialt ansvarstagande.

Gold Standard startades 2003 av Världsnaturfonden i samarbete med andra ideella organisationer. Målet är en robust och transparent standard för verifiering av klimatkompenserande projekt. Idag är det ett av de mest använda och välkända systemen för att verifiera utsläppsminskningar.

Gold Standard finansierar projekt som minskar koldioxidutsläpp, bidrar till förbättring av sårbara samhällen och hjälper till att bevara det lokala ekosystemet.

Vill ni klimatkompensera er fjärrvärme?

Ert val gör skillnad och tillsammans arbetar vi för en fossilfri värld. Önskar ni mer information? Kontakta oss så hjälper vi till med att klimatkompensera er fjärrvärme.