Miljöklassning av byggnader

I Sverige används olika kommersiella system för att miljöcertifiera byggnader. Här finns information om Telge Näts fjärrvärme som behövs för klassning enligt Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.  

Observera att du behöver använda olika siffror beroende på om din fastighet befinner sig i Järna eller Södertälje/Nykvarn då det är separata nät med separat produktion. 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad baseras på svenska byggregler och svensk byggpraxis. Systemet används för både nyproducerade och befintliga byggnader och ger en samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material. Resultatet blir betyg Brons, Silver eller Guld.

Tabellen nedan visar bränslemixen som ska rapporteras till Miljöbyggnad.

Bränslemix
  Södertälje Järna
Kategori 1
Förnybart flödande
0 % 0 %
Kategori 2
Förnybar fondenergi
87,7 % 100 %
Kategori 3
Ej förnybart
12,3 % 0 %

Har du köpt allokerad fjärrvärme gäller andra siffror, hör i så fall av dig till oss.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och administreras av BRE och representeras i Sverige av SGBC.

Internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder.

Ene 04

Här används ett genomsnittligt värde för CO2-utsläpp de senaste tre åren. Se tabell nedan för utsläppsdata för Södertälje respektive Järna, eller följ länken för att se miljövärden från alla Sveriges fjärrvärmebolag:

Enbart utsläpp från förbränningen ska räknas med, utsläpp från produktion och transport av bränslen ska alltså exkluderas.

Utsläppsdata
År Södertälje 
Utsläpp vid förbränning, 
g CO2 ekv/kWh 
Järna 
Utsläpp vid förbränning, 
g CO2 ekv/kWh 
2021 48,2 0,43
2022 37,4 0,44
2023 44,1 1,08

 

Pol 02

Enligt den senaste versionen av BREEAM från 2023 anses befintlig fjärrvärme bidra till noll NOx-utsläpp lokalt från byggnaden. Om all rums- och vattenuppvärmning baseras på fjärrvärme, kan poängen tilldelas automatiskt.

För äldre versioner av BREEAM behöver även indirekta NOx-utsläpp redovisas. För 2023 låg NOx-utsläppen i Södertälje på 134 mg/kWh och i Järna på 132 mg/kWh.

CN3.11

Söderenergi och Telge Nät som producerar fjärrvärmen i Södertälje och Järna har hållbarhetsbesked för alla sina biobränslen (inklusive den biogena delen av avfallet).

Hållbarhetsbesked utfärdas av Energimyndigheten enligt Hållbarhetslagen och RED II-förordningen.

Att inneha hållbarhetsbesked innebär att en oberoende granskare säkerställt att verksamheten uppfyller hårt ställda krav på biomassans hållbarhet.

Biomassan ska bland annat: 

  • uppfylla särskilda markkriterier eller bestå av restprodukter och avfall 
  • kunna spåras hela vägen tillbaka till där den avverkats eller där avfallet uppstått
  • innebära en minskning av totala koldioxidutsläpp jämfört med fossila motsvarigheter, vilket även inkluderar all transport och produktion av bränslet med minst 70 procent minskning för fasta biobränslen och biogas samt minst 50 procent minskning för flytande biobränslen

Söderenergi och Telge Nät har därmed koll på biomassans typ, ursprung och hållbarhet för varje parti som levererats till anläggningen. 

Hållbarhetsbeskedet säkerställer även att tydliga överenskommelser finns med leverantörerna av biobränsle gällande hållbarhetskriterier och spårbarhet genom hela leveranskedjan.

Läs mer om hållbarhetsbesked hos Energimyndigheten:

LEED

LEED administreras av U.S. Green Building Council och är anpassat för alla typer av byggnader. I Sverige representeras LEED av SGBC. LEED kan användas både i projekterings- och driftstadiet och för befintliga byggnader.

Tabellerna nedan redovisar mängder av de olika bränslen som använts vid energiproduktionen i Södertälje respektive Järna under 2023.

Södertälje
Bränsle Energimängd, GWh
Eldningsolja 1 0,74
Eldningsolja 3-5 0,83
Avfall 129,459
RT-flis 79,53
Grot 5,02
Spån 2,35
Stamvedsflis 0,91
Tallbeckolja 3,23
Bioolja 1,21
Träpellets 23,25
Elförbrukning i värmepumpar 4,35
Elförbrukning elpannor 3,29
Hjälp-el 21
Rökgaskondensering 34,35
Järna
Bränsle Energimängd, GWh
Deponi- och rötgas 1,131
Bioolja 7,559
Träpellets 10,081
El, förnybar 1,478