Vår prismodell

2021 infördes en ny prismodell som gäller för företag, näringsidkare och bostadsrättföreningar. En modell som ska vara enklare att förstå och som ökar möjligheten att påverka värmekostnaden för din fastighet.

Så kan du påverka kostnaden

Prismodellen utgår från varje fastighets behov och förbrukning. Det betyder att din värmekostnad baseras på förra årets effektbehov och din nuvarande energianvändning. Den innehåller också en returtemperaturdel som baseras på hur väl din anläggning kyler ned och utnyttjar värmen i vattnet.

Eftersom modellen utgår från just din fastighet ger den dig flera möjligheter att påverka din kostnad: spara energi, minska ditt effektbehov vintertid och sänka din returtemperatur.

Prismodellen består av tre olika delar

Ett cirkeldiagram i tre färger; grönt, blått och rött

  • Grön - Effektdelen, tar höjd för hur mycket värme och varmvatten du behöver som mest.
  • Blå - Energidelen, mäter din förbrukning, alltså antal kilowattimmar som du använder.
  • Röd - Temperaturdelen, tillkommer höst, vinter och vår om temperaturen på returvattnet från din värmecentral överstiger 30 grader.

Effektdelen - ditt behov när det är som kallast

Effektdelen är en årskostnad som fördelas jämnt över årets alla månader. Den speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten är som mest under en kall dag. Ditt behov styr hur stor värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för just din fastighet.

Hur räknar vi ut ditt effektbehov?

För att räkna fram ditt effektbehov använder vi oss av en så kallad effektsignatur. Den är unik för just din fastighet och visar det effektbehov som du har vid -11 grader.

Beräkningen baseras på mätdata som vi inhämtar på vardagar då utetemperaturen är 15 grader eller lägre. Ditt effektbehov kommer att uppdateras varje år och dina mätvärden avgör på vilken effektnivå du hamnar.

Exempel på effektsignatur

Din effektsignatur är vår utgångspunkt när vi räknar ut ditt effektbehov.

Illustration av en graf

Effektnivåer

Det finns tre olika effektnivåer. Varje nivå har ett effektpris per kilowatt. Ditt framräknade effektbehov avgör i vilken nivå din fastighet hamnar.

Eftersom din fastighets behov revideras varje år, kan effektiviseringsåtgärder som du genomför minska ditt effektbehov redan det kommande året. Genom att effektivisera din värmeanvändning kan du alltså minska effektbehovet och påverka dina kostnader.

Effektdelen speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten är som mest under en kall dag.

Det finns tre olika effektnivåer

  • Effektnivå 1: 0-299 kW
  • Effektnivå 2: 300-999 kW
  • Effektnivå 3: >999 kW

Priserna för respektive nivå hittar du längre ned på sidan.

Illustration av tre hus i olika storlekar

Energidelen – din förbrukning

Energidelen är din förbrukning – hur många kilowattimmar du gör av med. Priset för varje kilowattimme, energipriset, hänger ihop med de kostnader vi på Telge Nät har för att producera värmen.

Produktionskostnaden varierar över året och därför delar vi in energidelen i tre perioder: sommar, vinter och vår/höst.

Temperaturdelen – ta vara på din värme

Genom att ha en rätt inställd värmecentral, kan du sänka temperaturen på vattnet som du släpper tillbaka och på så sätt minska dina kostnader. Är din värmecentral bra intrimmad och fastighetens värmesystem rätt anpassat kommer du inte att beröras av temperaturdelen.

Ju bättre din värmecentral kan ta tillvara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir temperaturen på det vatten som du släpper tillbaka. Om värmen som produceras utnyttjas så effektivt som möjligt med god avkylning på vattnet sparar vi tillsammans på miljö och klimatbelastningen.

Temperaturdelen gäller under perioden oktober till april och berör dig vars returtemperatur är högre än 30 grader. Kostnaden består av ett pris per grad och MWh (= 1 000 kWh) upp till 60 grader. Därefter blir priset per grad och MWh högre.

Kontrollera gärna din värmecentral ofta, så att returtemperaturen inte stiger. Det tjänar du på!

Vår nya prismodell - sammanfattning

  • Utgår från din fastighets behov och förbrukning.
  • Ger dig möjlighet att spara energi, minska effektbehovet vintertid och sänka returtemperaturen.
  • Gör det enklare för dig att förutse dina värmekostnader genom en jämnare fördelning över tid.
  • Gör det enklare för dig att förutse dina värmekostnader genom en jämnare fördelning över tid.