Avfallstaxa 2023 för flerfamiljshus och samfällighetsförening i Södertälje

Avfallsavgiften regleras av miljöbalken, 27 kap 4 paragrafen, och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna.

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via avfallstaxan. Skattefinansiering förekommer inte.

Målet: Hemsortering senast 2023

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Därför är taxan miljöstyrande, vilket betyder att det är mer lönsamt att sortera sina sopor än att inte göra det. Södertälje kommuns mål är att samtliga hushåll ska ha hemsortering senast 2023.

Detta är ett utdrag ur avfallstaxan 2023. Avfallstaxan är beslutad av Södertälje kommunfullmäktige den 19 december 2022. Gäller från den 1 januari 2023.

Vad ingår i avgiften?

Avfallstaxan är indelad i två delar, en grundavgift och en rörlig avgift som du kan påverka med ditt val av abonnemang för fastigheten.

1. Grundavgift

Grundavgiften för flerfamiljshus är en fast avgift på 565 kronor per lägenhet och år som betalas av alla fastighetsinnehavare.

Grundavgiften för samfällighetsförening är en fast avgift på 1 230 kronor per hushåll och år som betalas av alla fastighetsinnehavare.

Bemanning av Returen och Tveta, insamling av returpapper på återvinningsstationer och övergripande kostnader för planering, kundtjänst, lokaler information och administration ingår i grundavgiften.

2. Hämtningsavgift - rörlig

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som baseras på val av abonnemang. I avgiften ingår tunnor, hämtning, transport och behandling samt papperspåsar och hållare till matavfallet. Alla avgifter är inklusive moms.

Abonnemang för flerfamiljshus och samfällighetsförening

Abonnemang för miljörum/hus och kärlskåp

Hämtningsavgift avser kostnad för kärl, tömning, transport och behandling. Grundavgift tillkommer.

I abonnemanget ingår dragsträcka på 3 meter, om den överskrids debiteras du ett tillägg för det.

Pris för extra tömning av soptunnor med mat- och restavfall och fyrfackskärl se avfallstaxan.

Alla avgifter är inklusive moms.

Mat- och restavfall i separata kärl

Lägre avgift när restavfall och matavfall sorteras ut i separata tunnor än när de läggs i samma. Avgift för restavfall gäller bara i kombination med abonnemang för matavfall.

Årlig hämtningsavgift:
Soptunna för restavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
370 liter 2 050 kr 4 295 kr 8 825kr
660 liter 3 655 kr 7 660 kr 15 740 kr
Soptunna för matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
140 liter Erbjuds inte 1 595 kr 3 445 kr

Mat- och restavfall i samma kärl

Årlig hämtningsavgift:
Storlek tunna Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
370 liter 3 000 kr 5 790 kr 12 925 kr
660 liter 5 350 kr 10 030 kr 23 055 kr

FNI (fastighetsnära insamling) i fyrfackskärl för mindre flerfamiljshus

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget.

  • I tunna 1 sorteras färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, matavfall och restavfall.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper samt plastförpackningar.
Årlig hämtningsavgift:
Storlek tunna Var 14:e dag * 1 g/v **
370 + 370 liter 1 335 kr 2 670 kr
660 + 660 liter 3 275 kr 6 555 kr

* (tunna 2 töms var 4:e vecka)

** (tunna 2 töms var 14:e dag)

Abonnemang för returpapper

Returpapper är tungt, därför är storleken på tunnan begränsad till max 370 liter och max 3 kbm för bottentömmande behållare.

Avgiften baseras på antal kärl och hämtningstillfällen per år:

Tunna max 370 liter
Var 4:e vecka Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v Extra tömning
305 kr 615 kr 1 230 kr 2 455 kr 480 kr
Behållare max 3 kbm
Var 4:e vecka Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
4 265 kr 8 265 kr 17 065 kr Erbjuds inte

Abonnemang för bottentömmande behållare

Mat- och restavfall i separata bottentömmande behållare

Lägre avgift när restavfall och matavfall sorteras ut i separata behållare än att det läggs i samma. Avgift för restavfall gäller bara i kombination med abonnemang för matavfall. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med Telge Återvinning.

Årlig hämtningsavgift:
Behållarstorlek för restavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
Upp till 1 kbm 6 715 kr 12 205 kr 26 885 kr
1,1-2 kbm 12 205 kr 24 410 kr 53 705 kr
2,1-3 kbm 17 395 kr 34 785 kr 76 530 kr
3,1-4 kbm 21 970 kr 43 940 kr 96 670 kr
Över 4 kbm 24 410 kr 48 825 kr 107 415 kr
Behållarstorlek för­­ mat­avfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
Upp till 1 kbm 6 715 kr 12 205 kr 26 855 kr
1,1-2 kbm 12 205 kr 24 410 kr 53 705 kr
2,1-3 kbm 17 395 kr 34 785 kr 76 530 kr

Mat- och restavfall i samma behållare

Årlig hämtningsavgift:
Behållarstorlek för rest- och matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
Upp till 1 kbm 7 160 kr 13 020 kr 28 645 kr
1,1-2 kbm 14 320 kr 26 040 kr 57 285 kr
2,1-3 kbm 20 410 kr 37 105 kr 81 635 kr
3,1-4 kbm 25 780 kr 46 870 kr 103 115 kr
Över 4 kbm 28 645 kr 52 080 kr 114 575 kr

Vilket ansvar och vilka skyldigheter har du?

Södertälje kommuns avfallshantering regleras av bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för kommunen.

Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Du är skyldig att ha ett abonnemang för dina sopor som du alltså är skyldig att betala. Fakturor kan efter medgivande från oss ställas om till nyttjanderättsinnehavanden. Missköts betalningen är det du som är skyldig att betala.

Framkomlighet

Du ansvarar för att vägen är framkomlig, snö- och halkfri.

Dragsträcka

Dragavståndet mellan soptunnan och sopbilens uppställningsplats ska vara så kort som möjligt. Om dragsträckan är längre än 3 meter tillkommer avgift för dragavstånd.

Rätt sak på rätt plats

Soporna ska sorteras enligt anvisning. Om en behållare innehåller annat än det den är avsedd för, faktureras en felsorteringsavgift för att täcka kostnaderna för sortering eller alternativ behandling.

Inga sopor utanför tunnor

Soptunnorna får inte överfyllas. Soppåsar som ligger utanför tunnan lämnas kvar.

Rent och fint

Du ansvarar för att hålla soprummet och tunnorna rena.

Vilka rättigheter har Telge Återvinning?

Södertälje kommun har gett Telge Återvinning uppdraget att utföra insamling av hushållssopor, där ingår att se till att kommunens renhållningsföreskrifter följs.

Framkomlighet

Om vägen inte är framkomlig, snö eller halkfri tömmer vi inte. Då behöver du göra en extra beställning mot avgift, efter att du har gjort vägen framkomlig.

Överfullt i tunnan ofta

Om soptunnan eller behållaren regelbundet är överfull har vi rätt att anpassa abonnemanget för mängden sopor.

Felsorterat i tunnan

Felsorterade sopor debiteras med en felsorteringsavgift. Vid felsortering kontaktas du och felet påpekas.

Upprepas felsortering har vi rätt att fakturera en avgift på 400 kronor per soptunna och tillfälle samt 2 000 kronor per behållare och tillfälle.

Elektronik och farligt avfall får inte läggas i soptunnorna. Läggs detta i tunnan så töms de inte.

Upptäcker vi att elektronik eller farligt avfall i din tunna efter vi har tömt får du en extra avgift för felsortering på 2 000 kronor.

Rättsorterad tunna töms vid nästa tillfälle vi kommer, eller så beställer du en extra hämtning mot avgift.