Avfallstaxa 2022 för flerfamiljshus i Södertälje

Avfallsavgiften regleras av miljöbalken, 27 kap 4 paragrafen, och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna.

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via avfallstaxan. Skattefinansiering förekommer inte.

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Därför är taxan miljöstyrande, vilket betyder att det är mer lönsamt att sortera sina sopor än att inte göra det. Södertälje kommuns mål är att samtliga hushåll ska ha hemsortering senast 2023.

Detta är ett utdrag ur avfallstaxan 2022. Avfallstaxan är beslutad av Södertälje kommunfullmäktige den 29 november 2021. Gäller från den 1 januari 2022.

Vad ingår i avgiften?

Avfallstaxan är indelad i två delar, en grundavgift och en rörlig avgift som du kan påverka med ditt val av abonnemang för fastigheten.

Grundavgift

Grundavgiften för flerfamiljshus är en fast avgift på 540 kronor per lägenhet och år som betalas av alla fastighetsinnehavare.

Bemanning av Returen och Tveta, insamling av returpapper på återvinningsstationer och övergripande kostnader för planering, kundtjänst, lokaler information och administration ingår i grundavgiften.

Hämtningsavgift - rörlig

Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som baseras på val av abonnemang. I avgiften ingår tunnor, hämtning, transport och behandling samt papperspåsar och hållare till matavfallet. Alla avgifter är inklusive moms.

Abonnemang för flerfamiljshus

Abonnemang för miljörum/hus och kärlskåp

Hämtningsavgift avser kostnad för kärl, tömning, transport och behandling. Grundavgift på 540 kr per lägenhet och år tillkommer.

I abonnemanget ingår dragsträcka på 3 meter, om den överskrids debiteras du ett tillägg för det.

Extra tömning av soptunnor med mat- och restavfall och fyrfackskärl kostar 460 kr per tunna.

Alla avgifter är inklusive moms.

Mat- och restavfall i separata kärl

Lägre avgift när restavfall och matavfall sorteras ut i separata tunnor än när de läggs i samma. Avgift för restavfall gäller bara i kombination med abonnemang för matavfall.

Årlig hämtningsavgift:
Soptunna för restavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
370 liter 2 010 kr 4 095 kr 8 430 kr
660 liter 3 585 kr 7 310 kr 15 040 kr
Soptunna för matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
140 liter Erbjuds inte 1 505 kr 3 285 kr

Mat- och restavfall i samma kärl

Årlig hämtningsavgift:
Storlek tunna Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v 3 ggr/v
370 liter 2 955 kr 5 425 kr 11 925 kr Erbjuds inte
660 liter 5 275 kr 9 395 kr 21 270 kr 37 750 kr

FNI (fastighetsnära insamling) i fyrfackskärl för mindre flerfamiljshus

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget.

  • I tunna 1 sorteras färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, matavfall och restavfall.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper samt plastförpackningar.
Årlig hämtningsavgift:
Storlek tunna Var 14:e dag * 1 g/v **
370 + 370 liter 1 275 kr 2 555 kr
660 + 660 liter 3 135 kr 6 265 kr

* (tunna 2 töms var 4:e vecka)

** (tunna 2 töms var 14:e dag)

Abonnemang för returpapper

Returpapper är tungt, därför är storleken på tunnan begränsad till max 370 liter och max 3 kbm för bottentömmande behållare.

Avgiften baseras på antal kärl och hämtningstillfällen per år:

Tunna max 370 liter
Var 4:e vecka Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v Extra tömning
295 kr 585 kr 1 170 kr 2 340 kr 440 kr
Behållare max 3 kbm
Var 4:e vecka Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v Extra tömning
4 065 kr 8 125 kr 16 250 kr Erbjuds inte 3 750 kr

Abonnemang för bottentömmande behållare

Mat- och restavfall i separata bottentömmande behållare

Lägre avgift när restavfall och matavfall sorteras ut i separata behållare än att det läggs i samma. Avgift för restavfall gäller bara i kombination med abonnemang för matavfall. Abonnemanget kan endast tecknas i samråd med Telge Återvinning.

Årlig hämtningsavgift:
Behållarstorlek för restavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v Extra tömning
Upp till 1 kbm 6 400 kr 11 635 kr 25 600 kr 940 kr
1,1-2 kbm 11 635 kr 23 270 kr 51 195 kr 1 565 kr
2,1-3 kbm 16 580 kr 33 160 kr 72 955 kr 2 345 kr
3,1-4 kbm 20 945 kr 41 890 kr 92 155 kr 3 130 kr
Över 4 kbm 23 270 kr 46 545 kr 102 395 kr 3 910 kr
Behållarstorlek för­­ mat­avfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v Extra tömning
Upp till 1 kbm 6 400 kr 11 635 kr 25 600 kr 940 kr
1,1-2 kbm 11 635 kr 23 270 kr 51 195 kr 1 565 kr
2,1-3 kbm 16 580 kr 33 160 kr 72 955 kr 2 345 kr

Mat- och restavfall i samma behållare

Årlig hämtningsavgift:
Behållarstorlek för rest- och matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v Extra tömning
Upp till 1 kbm 6 825 kr 12 410 kr 27 305 kr 940 kr
1,1-2 kbm 13 650 kr 24 825 kr 54 610 kr 1 565 kr
2,1-3 kbm 19 455 kr 35 370 kr 77 820 kr 2 345 kr
3,1-4 kbm 24 575 kr 44 680 kr 98 300 kr 3 130 kr
Över 4 kbm 27 305 kr 49 645 kr 109 220 kr 3 910 kr

Vilket ansvar och vilka skyldigheter har du?

Södertälje kommuns avfallshantering regleras av bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för kommunen.

Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Du är skyldig att ha ett abonnemang för dina sopor som du alltså är skyldig att betala. Fakturor kan efter medgivande från oss ställas om till nyttjanderättsinnehavanden. Missköts betalningen är det du som är skyldig att betala.

Framkomlighet

Du ansvarar för att vägen är framkomlig, snö- och halkfri.

Dragsträcka

Dragavståndet mellan soptunnan och sopbilens uppställningsplats ska vara så kort som möjligt. Om dragsträckan är längre än 3 meter tillkommer avgift för dragavstånd.

Rätt sak på rätt plats

Soporna ska sorteras enligt anvisning. Om en behållare innehåller annat än det den är avsedd för, faktureras en felsorteringsavgift för att täcka kostnaderna för sortering eller alternativ behandling.

Inga sopor utanför tunnor

Soptunnorna får inte överfyllas. Soppåsar som ligger utanför tunnan lämnas kvar.

Rent och fint

Du ansvarar för att hålla soprummet och tunnorna rena.

Vilka rättigheter har Telge Återvinning?

Södertälje kommun har gett Telge Återvinning uppdraget att utföra insamling av hushållssopor, där ingår att se till att kommunens renhållningsföreskrifter följs.

Framkomlighet

Om vägen inte är framkomlig, snö eller halkfri tömmer vi inte. Då behöver du göra en extra beställning mot avgift, efter att du har gjort vägen framkomlig.

Överfullt i tunnan ofta

Om soptunnan eller behållaren regelbundet är överfull har vi rätt att anpassa abonnemanget för mängden sopor.

Felsorterat i tunnan

Felsorterade sopor debiteras med en felsorteringsavgift. Vid felsortering kontaktas du och felet påpekas.

Upprepas felsortering har vi rätt att fakturera en avgift på 400 kronor per soptunna och tillfälle samt 2 000 kronor per behållare och tillfälle.

Elektronik och farligt avfall får inte läggas i soptunnorna. Läggs detta i tunnan så töms de inte.

Upptäcker vi att elektronik eller farligt avfall i din tunna efter vi har tömt får du en extra avgift för felsortering på 2 000 kronor.

Rättsorterad tunna töms vid nästa tillfälle vi kommer, eller så beställer du en extra hämtning mot avgift.