Förändringar i avtalsvillkoren för fjärrvärmekunder

Ändringarna i avtalsvillkoren gäller från 1 september 2023.

Fjärrvärme företag

Fjärrvärmelagen och EiFS 2022:3 gäller.

Ändringar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

3.3 Servitutsavtal gäller i vissa fall före punkter i avtalsvillkoren som reglerar tillträde, flyttning av anläggning etc.

Ändrad formulering för att tydliggöra att det är bara i det fall servitutsavtalet reglerar just sådant som står i avtalsvillkoren som servitutsavtalet har företräde.

5.3 Fakturering i förskott regleras hårdare.

 • Energikostnad får endast faktureras på uppmätta värden, det vill säga i efterskott.
 • Tydliggörs särskilt i konsumentvillkoren genom skrivningen ”Förskottsbetalning får inte omfatta kostnader för framtida leverans av värmeenergi”.
 • Vad kan faktureras i förskott? Fast avgift, effekt, flöde.
 • Möjligheten att begära säkerhet är oförändrad.

Temperaturer – och fastighetsregister

2.9 Alla förekommande arbeten på kundens anläggning som väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperaturer och andra dimensioneringsdata, ska utföras enligt leverantörens bestämmelser.

 • Ändrat från temperatur till temperaturer.
 • Varför? För att vara tydlig med att flera olika temperaturnivåer kan förekomma.
 • En viktig sak till är orden ”enligt leverantörens bestämmelser”. Måste preciseras vilka dessa är och kunden ska få tillgång till bestämmelserna. Annars kan man inte ställa krav.

3.2 Kunden ska medverka till att tecknat servituts- eller nyttjanderättsavtal skrivs in i fastighetsregistret.

 • Tydliggjort på initiativ av kundsidan att det är så man uppfyller kravet.

Kapitel 4

Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering.

Mätaren

4.4 Om det vid kontrollen konstateras, att mätarens registrering avviker mer än vad som godtas enligt vid var tid gällande myndighetsföreskrifter, ska mätvärdena rättas och kontrollen ska bekostas av leverantören.

 • Syftar på mätarföreskrifter från Swedac.

4.5 Insamling av mätvärden ska ske genom fjärravläsning.

Insamling av mätvärden

Leverantören ska för varje mätpunkt samla in mätvärden efter varje leveransperiods slut. Insamling ska ske med regelbundna intervall och minst en gång per månad.

Dessutom vid:

 1. Nyanslutning.
 2. Permanent frånkoppling.
 3. Mätarbyte.
 4. Avflyttning.
 5. Inflyttning.
 6. Partsbyte eller nytecknande av avtal.

Information om energianvändningen

4.6 Leverantören ska senast 15 dagar efter leveransperiodens slut enligt punkten 4.5 ovan lämna information till kunden om mängden levererad värmeenergi för leveransperioden.

 • Leverantören ska tillhandahålla mätvärden på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserad media (Mina sidor), via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med kunden.
 • Tidpunkten för insamling av mätvärden ska framgå av informationen om energianvändningen. Tidpunkten = senaste tillfället värden samlades in under aktuell period.

Fakturering

4.7 Fakturering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med kunden ska fakturering ske minst en gång per kvartal.

Leverantören ska erbjuda kunden elektronisk faktura.

 • Inte förskottsbetalning av energi.
 • Nytt: Elektronisk faktura.

När vi missar mätvärden

4.9 och 4.10 Om ett faktureringsgrundande mätvärde från en mätare saknas eller har brister eller om fel har skett vid insamling av mätvärden, ska leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera fakturering på beräknad energianvändning.

Leverantören ska meddela kunden att faktureringen är grundad på beräknad energianvändning och hur mätvärdet har beräknats. Leverantören ska även till kunden lämna information om orsaken till att mätvärde från mätare inte kunnat erhållas vid normal insamling av mätvärden.

Notera föreskriften 4kap3§ att ”Om ett uppmätt mätvärde därefter erhålls ska fjärrvärmeföretaget utan dröjsmål rapportera det mätvärdet till fjärrvärmekunden”.

I de fall beräknad energianvändning utgör grund för fakturering ska leverantören vid beräkningen utgå från kundens tidigare uppmätta energianvändning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter. Fakturan ska innehålla uppgifter om hur mätvärdet har beräknats.

Information i fakturan enligt EiFS 2022:3

4.12

 • Kontaktuppgifter.
 • Debiteringsperiod och mätvärden (minst en gång/månad, fjärravläst, tydligt och lättillgängligt, inklusive beräknad årsförbrukning).
 • Faktiska priser.
 • Skatter och avgifter (moms).
 • Energimixen (föregående årssiffror, senast 1 juli året efter. Andel fossilt. Andel förnybart. Andel återvunnet).

Information via annan kanal (webbplats, Mina sidor)

EiFS2022:3. Jämför föregående EiFS 2014:2 om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi.

Info om var man kan få information om:

 • Årliga växthusgasutsläppen.
 • Normalårskorrigerad energianvändning i grafisk form i jämförelse med samma period föregående år.
 • Vart kund kan vända sig för klagomål, medling, ombudsman, tvistlösning.
 • Vart kund kan vända sig för oberoende energirådgivning, jämförbara typanvändare med mera.
 • Var kund kan ta del av jämförelseprofiler.

Vad innebär det?

 • VMK:s metodik, fjolårets värden, gram CO2ekv/kWh.
 • Normalårskorrigerade värden, graddagar eller SMHI:s Energiindex (individuell information).
 • Info om förfarandet vid klagomål, hänvisning till Energimarknadsinspektionen.
 • Bör vara kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivning samt Energimyndigheten.
 • Här hänvisar Ei till ”inom branschen tillämplig metodik”. Som inte finns utom för prisjämförelser i bostäder.

Historiska mätvärden

4.14 och 4.15 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden även tillhandahålla uppgifter om energianvändning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare.

 • Man får redovisa ytterligare värden. Kravet gäller dock energin och att göra den tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två gånger per år. Informationen lämnas på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserat media (Mina sidor), via faktura etc.
 • Notera föreskriften 6kap3§ - energitjänsteleverantör kan ges tillgång till samma.

Tidigare såg bestämmelsen ut så här:

7.5 Om fjärrvärme endast kan levereras i begränsad omfattning ska tillgänglig fjärrvärme fördelas mellan kunder på objektiva grunder. Leverantören har rätt att i eller i anslutning till fjärrvärmecentralen montera utrustning för sådan fördelning.

Om leverantören önskar montera utrustningen i kundens anläggning ska leverantören inhämta kundens godkännande. Om kunden inte godkänner montering i kundens anläggning gäller följande:

Om leverantören i stället monterar utrustningen utanför kundens anläggning ska kunden ersätta leverantören med hälften av den eventuella dokumenterade merkostnaden, dock högst med ett belopp som inte överstiger hälften av vid var tid gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken, exklusive moms.

Ersättning utgår endast om:

 1. Kunden efter minst tre kontaktförsök inte svarat på leverantörens begäran om att installera utrustning i kundens anläggning, eller om;
 2. Kunden nekar leverantörens begäran utan godtagbart skäl. Godtagbart skäl kan till exempel vara att installation i kundens anläggning har negativ påverkan på av annan part utställda garantier eller orsakar annan allvarlig olägenhet för kunden.

Ibland får prisändringar ske mer än en gång per år

Ny lydelse av 10.2 N.

Prisändringar enligt 10.1 får dock ske oftare än en gång per år om det motiveras av externa faktorer som:

 • Skatte- och avgiftsförändringar.
 • Force majeure.
 • Väsentliga förändringar orsakade av myndighetsbeslut som förändrar förutsättningarna för prissättningen.

Vad är ändrat?

 • Förut stod tillägget att ändringen får ske utan föregående underrättelse och att den kunde träda i kraft omedelbart. Det är struket.
 • Kringgående av fjärrvärmelagens krav kring villkorsändringar (kundsidan).

Vad innebär det?

Skriftligt meddelande två månader i förväg gäller.