Miljövärden

Miljöbokslut fjärrvärme 2023

I tabellen nedan redovisas nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden, som beräknats enligt den metod som parterna på värmemarknaden i Värmemarknadskommittén (VMK) kommit överens om.

Redovisning av miljövärden i nedan tabell omfattar även produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter.

Metoden tilldelar schablonvärden för emissionsfaktorer för de bränslen som används av fjärrvärmeföretagen.

Fjärrvärmens miljövärden för Södertälje enligt VMK
Utsläpp av växthusgaser: egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi (1) 44 g/kWh
varav utsläpp från avfallsbehandling (2) 34 g/kWh
Utsläpp av växthusgaser: transport och produktion av bränslen (3) 4,5 g/kWh
Primärenergifaktor (Energiprestanda) 0,27
Andel fossila bränslen
(fossila oljor), % (4)
0,3 %
Totala CO2-utsläpp från nätet, ton 27 958
Fjärrvärmens övriga miljövärden för Södertälje
  Andel av tillförd energi Utsläpp, g CO2/kWh
Andel förnybar energi % (5) 87,7 % 6,08
Andel återvunnen energi, % (6) 35,7 % 84,27
Fossilbaserad energi (7) 12,3 % 248,65
  1. Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh fjärrvärme. I växthusgaserna ingår lustgas, metan och koldioxid. Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 2 enligt GHG-protokollet.
  2. Det särredovisade utsläppet orsakas av material av fossilt ursprung i avfall som behandlas genom förbränning och energiåtervinning. I värdet ingår även import av fjärrvärme från annat bolags avfallsbehandling.
  3. Indirekta utsläpp som fjärrvärme ger upphov till när bränslet produceras och transporteras. Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 3 enligt GHG-protokollet.
  4. I nyckeltalet ingår fossila oljor enligt VMK, men inte den fossila andelen i avfall.
  5. Med förnybar energi menas energi från: fasta biobränslen, biooljor, förnybar andel i avfall, rökgaskondensering från bränsle med förnybart ursprung, energi från renat avloppsvatten, samt inköpt förnybar el. Observera att värdena för andel förnybar energi inkluderar, fr.o.m. 2020, energi från rökgaskondensering från bränsle med förnybart ursprung.
  6. Med återvunnen energi menas energi från: energiåtervinning från avfallsbehandling, rökgaskondensering, energi från renat avloppsvatten.
  7. Fossilbaserad energi innebär energi från fossila oljor och den fossila delen av avfallet.

Årlig allokering CO2-utsläpp fjärrvärme

Vi redovisar miljövärden enligt de två beräkningsmetoderna Market based (marknadsbaserad) och Location based (nätbaserad) i GHG-protokollet.