Hushållsavfall blir deponigas

Sedan 1994 levererar vi gas som utvinns från hushållssopor till panncentralen i Järna. Gasen ersätter cirka 1 600 m3 fossil eldningsolja och svarar för en del av bränslebehovet för lägenheter, skolor, pensionärshem, centrumbyggnader och Lantmännen Cerealia.

Fakta deponigasanläggning
Gas­produktion 400 m3/tim
Energiinnehåll 20 MJ/m3, eller 5,6 kWh/m3
Effekt 2 MW
Gasens temperatur 37° C
Fuktighet 70-90 viktprocent
Överföring Tveta-Järna panncentral 7 km ledning
Gasen innehåller 56 % metan, 35 % koldioxid, 7 % kväve, 2 % övriga ämnen