Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Förnyelse av Vattenledning-Högdalastigen

För att kunna säkerställa en fortsatt driftsäker vattenleverans behöver vi förnya huvudvattenledningen. Arbetet utförs etappvis och innebär en del schakt, grävarbeten och rördragningar i ditt område.

Projektet är uppdelat i 2 etapper.

Etapp 1, arbetet med schaktning är redan påbörjad (3 gropar totalt). Förnyelsen av huvudvattenledningen görs genom en metod som kallas sliplining dvs vi för in en ny vattenledning i den befintliga. När den nya vattenledningen är på plats provtrycker vi ledningen och tar vattenprov, vilket tar ca 3-5 arbetsdagar.
När provet är godkänt återfyller vi schakterna.

Etapp 2, arbete med servisledningarna. Vi schaktar 2 serviser åt gången. Vi börjar i varsin ända så tillgängligheten blir så bra som möjligt. Arbetet beräknas ta ca 2 dagar (schaktning, koppling och återfyllnad av schakt.)
Återställningsarbete som jordåterställning, asfaltering, borttagning av provisoriskt vatten beräknas vara klart 30 juni.

Förnyelse av fjärrvärmeledning

För att kunna säkerställa en fortsatt driftsäker fjärrvärmeleverans behöver vi förnya delar av fjärrvärmeledningarna. Arbetet utförs etappvis och innebär en del grävarbeten och rördragningar i ditt område. Arbetet beräknas pågå april-maj med start v 15.

Avbrott för inkoppling av ny fjärrvärmeledning

Nu börjar vi närma oss slutet av vår byggnation av ny fjärrvärmeledning i området.
Sista avbrottet för detta jobb är planerad till 16 maj mellan 7.30-21.00.

Adresser som är berörda

Södra Järnvägsgatan, Åsgatan, Löwens väg, Mossvägen, Logsjövägen, Storgatan, Enevägen, Mölnbovägen, Parkvägen och Hagagatan Hjulåkersvägen, Kyrkvägen och Vretvägen.

Tidplan:

Vecka 19 – återställning/markjobb
Vecka 20 – 2017-05-16 avbrott för inkoppling av ny ledning.
Vecka 21 – 22 återställning.

Återställning av marken beräknas utföras senast 30 Juni.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas

Under 2015-2018 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det gör man eftersom det ska öppna upp för större fartyg in till Mälaren.

Som en del av projektet behöver Telge Nät flytta avloppsledningen mellan Värdsholmen och piren, som leder Södertäljes avloppsvatten till Himmerfjärdsverket. Arbetet kommer att pågå till och med sommaren 2016.

Schaktarbete från Nygatan till Oxbacksleden

Telge Nät har precis startat ett schaktarbete från Nygatan till Oxbacksleden. Det görs för att byta ut en skadad högspänningskabel samt lägga ned stadsnätskanalisation längs hela sträckan. 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss på 08-550 233 00.

Karta över planerade och pågående arbeten

 Planerat arbete  Pågående arbete  Avslutat arbete

Erikshällsgatan i Västergård

Vatten-, avlopp- och fjärrvärmeledningarna på Erikshällsgatan och delar av Västergatan börjar bli gamla och behöver bytas ut. Arbetet är omfattande och kommer att utföras av våra entreprenörer, NCC och Bro & Väg.
Mer information på projektets sida

Lerhaga och Åleström

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Lerhaga och Åleström. Vår projektledare Niklas Spetz skriver regelbundet inlägg om hur det går i projektet.
Mer information på projektets sida

Dammkärr och Vattubrinken

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Dammkärr och Vattubrinken. Vår projektledare Jimmy Hammar skriver regelbundet inlägg om hur det går i projektet.  
Mer information på projektets sida

Sandviken

För Sandviken pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna. Det är en förutsättning för att gå vidare med detaljplaneläggning av delområden.

Senast ändrad: 02 maj