Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vad ingår priset?

VA-verksamheten bygger på självkostnadsprincipen och finansieras genom VA-taxan. Den betalas av alla som är anslutna till VA-nätet. 

Pengarna är redovisningsmässigt skilda från Telges övriga ekonomi. Från den 1 januari 2021 höjs anläggningspriset med 3 procent. Detta för att nya kunder ska betala sin egen kostnad och inte belasta befintligt VA-kollektiv.

Gott vatten till bra pris

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än fem kronor om dagen för sitt vatten.

Brukningspris

Brukningspriset består av en fast och en rörlig del. Priset beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. 

Fast pris

Fast pris betalas utifrån för den nytta din fastighet har av VA-anslutningen. Att du kan spola i toaletten, har rent vatten i kranen och att du kan ta hand om ditt regnvatten. Det täcker även kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnäten samt för att ta hand om och rena dagvatten.

Rörligt pris

Rörligt pris mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och är direkt kopplat till hur mycket vatten du använder. Därför är det viktigt att läsa av och rapportera vattenmätarställningen så att priset baseras på rätt mängd vatten. Det täcker även kostnaderna för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

2021 års brukningspriser, vatten och avlopp

Grundpris (Baserat på din mätares storlek, Qn. Den vattenmängd mätaren släpper igenom per timme.)
Kbm/h exkl. moms inkl. moms
≤ 2,5 (villor och radhus) 2 251 2 813
≤ 2,5 4 338 5 423
≤ 6 9 639 12 049
≤ 10 20 882 26 103
≤ 15 35 344 44 180
≤ 25 64 262 80 327 
≤ 40 120 494 150 618
≤ 60 160 655 200 819
> 60 321 311 401 639

Om du endast har vatten betalar du 40 procent av grundavgiften och har du endast avlopp betalar du 60 procent av grundavgiften.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak eller ledas ner i ledningar under marken.

Företag och flerbostadshus (fast pris baserat på tomtyta)
Tomtyta m2 kr/m2 exkl. moms  kr/minkl. moms
0-10 000 1,29 1,62
10 000-50 000 0,97 1,21
> 50 000 0,31 0,39

Villor och radhus

Villor och radhus har ett fast pris för dagvatten på 801 kronor per år oavsett tomtyta, 1 001 kronor inklusive moms. Dagvatten betalar du som fastighetsägare för att vi håller vägarna fria från vatten samt om fastighetens dag- och dränvatten är ansluten till VA-nätet.

Rörligt pris, för vatten och avlopp per kubikmeter
  kr/m3 exkl. moms  kr/m3  inkl. moms
Vatten 6,70 8,37
Avlopp 8,18 10,23
Totalt 14,88 18,60

Prisexempel 2021 års taxa

Prisexempel brukningspriser för villa, inkl moms
Grundpris (vatten och avlopp) 2 813 kr per år
Dagvattenpris (fast avgift) 1 001 kr per år
Rörligt pris (vatten och avlopp) 18,60 kr per m3

Frågor svar

Vilka priser höjs?

Från den 1 januari 2021 höjs anläggningspriset höjs med 3 procent.

Hur påverkas jag av prishöjningen?

Prishöjningen gäller bara dig som vill ansluta ett nytt hus till VA-nätet.

Vad är skillnaden mellan brukningspris och anläggningspris?
  • Brukningspriset består av en fast del som beror på storleken på din vattenmätare och en rörlig del som baseras på din förbrukning.
  • Anläggningspriset är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Varför höjer ni anläggningspriset?

Varje fastighet ska bära sin egen kostnad, det gäller både enskilda anslutningar och nya utbyggnadsområden. Befintliga kunder i VA-kollektivet ska inte betala för nya kunders anslutningar.

Vad används pengarna till?

Pengarna används till att framtidssäkra våra system och att öka kapaciteten för att kunna möta en växande befolkning, klimatförändringar och skärpta miljökrav. Exempelvis underhåll och utbyggnad av ledningsnät, reningsverk, investeringar, övervakningssystem, administration och personalkostnader.

Varför skiljer sig VA-taxan åt i olika kommuner?

Spridningen beror på skillnader i förutsättningar som exempelvis kommunernas olika storlek, antal invånare, markförhållanden och möjlighet till regionala anläggningar. Det kan också handla om när tidigare investeringar är gjorda och hur dessa har skrivits av.

Hur är Södertäljes priser jämfört med andra kommuner?

Södertälje har relativt billigt vatten. Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än 5 kronor om dagen för sitt vatten. Enligt Nils Holgerssons rapport ligger Södertälje kommun på plats 32 av 290 där 1 är billigast och 290 är dyrast. 

Går ni med vinst när ni höjer priset?

Nej. Höjningen ska täcka våra kostnader med ett slutresultat på plus, minus noll. Telge Nät får och tar inte ut någon vinst.

Senast ändrad: 16 december, 2020