Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vad ingår i priset?

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

2022 års priser

Från 1 januari 2022 höjs brukningsavgiften med 5 procent på både fast och rörlig del.

Gott vatten till bra pris

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än fem kronor om dagen för sitt vatten.

Enligt Nils Holgerssons rapport ligger Södertälje kommun på plats 19 av 290 där 1 är billigast och 290 är dyrast.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Du betalar utifrån vilken typ av fastighet du bor i, din förbrukning och de vattentjänster du nyttjar.

Varför justeras VA-taxan?

Vi vill ha en hållbar, rättvis och balanserad VA-taxa där varje tjänst, det vill säga vatten, avlopp och dagvatten, står för sina egna kostnader. Därför gör vi ungefär vart tredje år en större översyn för att säkerställa att intäkterna från VA-kollektivet stämmer överens med VA-verksamhetens kostnader. Visar det sig att kostnaderna varit högre än intäkterna justeras detta inför kommande år och tvärtom.

Vi vet även att Södertälje kommun står inför stora utmaningar med en expansiv samhällsutveckling. För att säkra leveransen av rent dricks- och avloppsvatten både i dag och i framtiden krävs investeringar. Pengar som VA-kollektivet får betala och som ska gå till att klara av klimatförändringar, skärpta miljökrav samt utbyggnad och underhåll av befintligt ledningsnät.

För 2022 ser vi ett ökat investeringsbehov

Att brukningsavgiften justeras inför 2022 beror bland annat på ett antal större investeringar. En av dessa är en ny avloppsledning från Hölö/Mölnbo till Syvab och en annan är ny reningsteknik i Himmerfjärdsverket.

2022 års brukningsavgifter, vatten och avlopp

Grundavgift (Baserat på din mätares storlek, Qn. Den vattenmängd mätaren släpper igenom per timme.)
Kbm/h exkl. moms inkl. moms
≤ 2,5 (villor och radhus) 2 416 3 020
≤ 2,5 7 248 9 060
≤ 6 14 496 18 120
≤ 10 21 744 27 180
≤ 15 38 656 48 320
≤ 25 67 648 84 560
≤ 40 130 464 163 080
≤ 60 173 952 217 440
> 60 338 240 422 800

Om du endast har vatten betalar du 45 procent av grundavgiften och har du endast avlopp betalar du 55 procent av grundavgiften.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, växter och gröna tak eller ledas ner i ledningar under marken.

På din faktura står tomtyteavgift per kvadratmeter.

Företag och flerbostadshus (fast avgift baserat på tomtyta)
Tomtyta m2 kr/m2 exkl. moms  kr/m2 inkl. moms
0-10 000 1,36 1,70
10 000-50 000 1,04 1,30
> 50 000 0,36 0,45

Villor och radhus

Villor och radhus har en fast avgift för dagvatten på 1 340 kronor per år oavsett tomtyta. Dagvattenavgift betalar du som fastighetsägare för att vi håller vägarna fria från vatten samt om fastighetens dag- och dränvatten är ansluten till VA-nätet.

Rörlig avgift, för vatten och avlopp per kubikmeter
  kr/m3 exkl. moms  kr/m3  inkl. moms
Vatten 5,95 7,44
Avlopp 8,93 11,16
Totalt 14,88 18,60

Prisexempel 2022 års taxa

För kunder anslutna till vatten, avlopp och dagvatten

Priset inkluderar grundavgift och normal förbrukning av vatten enligt Svenskt Vatten.

Typhus A - villa
Storlek vattenmätare Vattenförbrukning m3 Årsavgift 2022 Skillnad 2021
Qn 2,5 0-150 7 150 kr + 545 kr
Typhus B - flerbostadshus
Storlek vattenmätare Vattenförbrukning m3 Årsavgift 2022 Skillnad 2021
Qn 2,5 x 2 2 000 56 680 kr + 7 338 kr
Qn 6 1 800 55 000 kr + 6 231 kr
Qn 10 5 000 123 580 kr + 1 237 kr
Verksamhet
Storlek vattenmätare Vattenförbrukning m3 Årsavgift 2022 Skillnad 2021
Qn 40 10 000 383 080 kr + 18 162 kr

Prisexempel

 • Typhus A-villa: ca 45 kr/mån
 • Typhus B-flerbostadshus: ca 610 kr/mån fördelat på ca 15 lgh (40 kr/mån/lgh)
 • Flerfamiljshus: ca 516 kr/mån
 • Större flerfamiljshus/hyreshus: 100 kr/mån fördelat på > 15 lgh
 • Större verksamheter: 1 500 kr/mån

För kunder anslutna till endast vatten och avlopp (ej dagvatten)

Typhus A - villa/mindre verksamhet
Storlek vattenmätare Vattenförbrukning m3 Årsavgift 2022 Skillnad 2021
Qn 2,5 0-150 5 810 kr + 206 kr
Typhus B - flerbostadshus
Storlek vattenmätare Vattenförbrukning m3 Årsavgift 2022 Skillnad 2021
Qn 2,5 x 2 2 000 55 320 kr + 6 273 kr
Qn 6 1 800-4 999 51 600 kr + 6 071 kr
Qn 10 5 000 120 180 kr + 1 077 kr
Verksamhet
Storlek vattenmätare Vattenförbrukning m3 Årsavgift 2022 Skillnad 2021
Qn 40 10 000 349 080 kr + 12 462 kr

Frågor och svar

När börjar den nya VA-taxan att gälla?

Den nya taxan gäller från 1 januari 2022. Du kommer att se förändringen på din första kvartals- eller månadsfaktura.

Vilka justeringar sker i 2022 års VA-taxa?
 • Brukningsavgiften höjs med 5 procent på fast och rörlig del.
 • Anläggningsavgiften höjs med 2 procent.
 • Dagvattenavgift för allmän platshållare införs (Södertälje kommun och Trafikverket).
 • Omfördelning mellan fast och rörlig avgift så att intäkterna speglar VA-verksamhetens faktiska kostnader.
 • Omfördelning mellan vattentjänsterna vatten och avlopp.
Hur påverkas jag som kund av den nya VA-taxan?

Om du bor i villa

Summan du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du har tillgång till. För en genomsnittlig villakund med förbrukning på 150 kubikmeter vatten per år innebär den nya brukningsavgiften en höjning med 45 kr per månad.

Om du bor i lägenhet

För dig som bor i lägenhet innebär den nya brukningsavgiften en genomsnittlig kostnadsökning på 40 kr per månad. Hushållets kostnader för vatten inkluderas normalt sett i hyran.

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?

Hur mycket du betalar beror på din vattenförbrukning. Att spara på vattnet och läsa av din vattenmätare regelbundet ger dig bättre kontroll över din förbrukning.

Du kan minska din vattenförbrukning genom att använda vattnet mer hållbart. Det sparar både pengar och på vår viktigaste naturresurs – vatten.

Använd vattnet hållbart

Här hittar du tips på hur du kan spara vatten i vardagen.

Läs av vattenmätaren regelbundet (gäller inte fjärravlästa mätare)

Du måste lämna vattenmätaravläsning minst en gång per år, men vi rekommenderar att du läser av den och registrerar förbrukningen en gång per kvartal. På så sätt får du en jämnare debitering för det vatten du förbrukar. Du får dessutom koll på om du skulle ha onormalt hög vattenförbrukning som till exempel kan bero på en rinnande toalett eller en kran som står och läcker.

Så här läser du av din vattenmätare.

Vad används pengarna till?

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen, vilket betyder att de totala intäkterna från taxans avgifter inte får överstiga VA-verksamhetens kostnader.

Vad är skillnaden mellan brukningsavgift och anläggningsavgift?
 • Brukningsavgiften består av en fast del som beror på storleken på din vattenmätare och en rörlig del som baseras på din vattenförbrukning.
 • Anläggningsavgiften är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala VA-nätet.
Varför skiljer sig VA-taxan åt i olika kommuner?

Spridningen beror på skillnader i förutsättningar som exempelvis kommunernas olika storlek, antal invånare, markförhållanden och möjlighet till renings- och vattenverk. Det kan också handla om när tidigare investeringar är gjorda och hur dessa har skrivits av.

Hur är Södertäljes priser jämfört med andra kommuner?

Södertälje har relativt billigt vatten. Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än 5 kronor om dagen för sitt vatten. Enligt Nils Holgerssons rapport ligger Södertälje kommun på plats 19 av 290 där 1 är billigast och 290 är dyrast.

Går ni med vinst när ni höjer priset?

Nej. Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad och enligt självkostnadsprincipen, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Höjningen ska täcka våra kostnader med ett slutresultat på plus minus noll inom en treårsperiod. Telge Nät får och tar inte ut någon vinst.

Vem har beslutat om den nya taxan?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för vatten. Justeringar för 2022 års taxa beslutades i kommunfullmäktige 29 november 2021.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktiges beslut och arbete i Södertälje.

Hur har VA-taxan justerats de senaste åren?

Taxorna justeras årligen utifrån de kostnader Telge Nät har för att kunna bedriva en trygg och säker VA-verksamhet. Senaste året har taxan inte justerats eftersom det inte funnits behov av att täcka några ökade kostnader för drift eller investeringar i VA-nätet.

Så har VA-taxan justerats de senaste fyra åren:

 • 2021: Oförändrat
 • 2020: Höjning 3 procent
 • 2019: Höjning 2 procent
 • 2018: Sänkning 3 procent

Senast ändrad: 20 december, 2021