Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Anslutning och taxa

VA-verksamheten bygger på självkostnadsprincipen och finansieras genom VA-taxan. Den betalas av alla som är eller vill anslutna till VA-nätet.

Pengarna är redovisningsmässigt skilda från Telges övriga ekonomi. Från den 1 januari 2022 höjs anläggningspriset med 2 procent.

Vad ingår i priset?

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras. Avgiften består av fyra delar:

1. Serviseavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från Telge Nät huvudledning till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

2. Förbindelsepunktsavgift

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt.
Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-ledningsnätet som Telge Nät ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt.

3. Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir huvudmannens kostnader. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Telge Nät godkänner.

4. Lägenhetsavgift

Avgiften speglar den nytta en fastighet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Övriga avgifter

Omfattar bland annat vattentankstationer, byggvatten och särskilda serviceåtaganden.

Anläggningsavgift

Servisavgift – framdragen ledning för vatten, spillvatten och dagvatten. Avgifter inklusive moms

En ledning

90 962

Två ledningar

110 453

Tre ledningar (samtliga vattentjänster)

129 995
Avgifter per vattentjänst, inklusive moms

 

Dricksvatten Spillvatten Dagvatten
fastighet
Dagvatten
gata*
Samtliga
vattentjänster

Förbindelse­punktavgift

6 707 11 178 4 471  - 22 356

Tomtyteavgift per mtomtyta

43,15 71,91  - 28,76 143,82

Lägenhetsavgift. En fast avgift per lägenhet/villa

6 707 11 178  - 4 471 22 356

*Grundavgift, dagvatten, bortledande

 -  - 23 275  -  

*En grundavgift tas ut för bortledande av dagvatten från fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan förbindelsepunkt.

Frågor och svar

Varför höjs anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften justeras då vi ser att intäkten inte motsvarar kostnaden. Anslutningsavgiften sätts utifrån självkostnadsprincipen och finansierar nya anslutningar och utbyggnad av VA-nätet i nya och befintliga områden där enskilt VA blir kommunalt.

Varje fastighet ska bära sin egen kostnad, det gäller både enskilda anslutningar och nya utbyggnadsområden. Befintliga kunder i VA-kollektivet ska inte betala för nya kunders anslutningar.

Vad används pengarna till?

Den summa du betalar i anläggningsavgift ska motsvara den kostnad VA-verksamheten har för att ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet. Kostnader som verksamheten har för att bygga ut ledningsnät, upprätta förbindelsepunkt, installera vattenmätare och kundregister. Pengarna ska även finansiera nödvändiga åtgärder till utökad kapacitet i vattenverk, avloppsreningsverk och huvudledningar.

Taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen, vilket betyder att det du betalar i anläggningsavgift inte får överstiga VA-verksamhetens kostnader.

Vad är skillnaden mellan brukningsavgift och anläggningsavgift?
  • Brukningsavgiftenbestår av en fast del som beror på storleken på din vattenmätare och en rörlig del som baseras på din vattenförbrukning.
  • Anläggningsavgiften är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
När börjar den nya VA-taxan att gälla?

Den nya taxan gäller från 1 januari 2022.

Går ni med vinst när ni höjer priset?

Nej. Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad och enligt självkostnadsprincipen, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Höjningen ska täcka VA-verksamhetens kostnader med ett slutresultat på plus minus noll inom en treårsperiod.

Vem har beslutat om den nya taxan?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för vatten. Justeringar för 2022 års taxa beslutades i kommunfullmäktige 29 november 2021.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktiges beslut och arbete i Södertälje.

Hur har anläggningsavgiften justerats de senaste åren?

Taxorna justeras årligen utifrån de kostnader Telge Nät har för att kunna bedriva en trygg och säker VA-verksamhet.

Så har anläggningsavgiften justerats de senaste fyra åren:

  • 2021: Höjning 3 procent
  • 2020: Höjning 4,3 procent
  • 2019: Höjning 1 procent
  • 2018: Höjning 1 procent

Senast ändrad: 15 december, 2021