Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

VA-taxans delar

Här hittar du information om hur VA-taxan är uppbyggd.

Det finns två typer av avgifter, brukningsavgift och anslutningsavgift. Dessa avgifter består i sin tur av olika delar.

Brukningsavgift – består av en fast och rörlig del

Löpande årlig avgift för dig som är kund. Avgiften består av en fast och rörlig avgift beroende på vattenförbrukningen och vilken typ av fastighet du bor i.

Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och leverans av dricksvatten, bortledning av avlopps- och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhåll och förnyelse av ledningsnätet. 

Grundavgift

En fast avgift som baseras på vattenmätarens storlek.

Flerfamiljshus

Flerfamiljsfastigheter betalar en fast avgift som baseras på vattenmätarens storlek och antalet vattenmätare, samt en dagvattenavgift som baseras på tomtytan.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheter och gator.

  • Dagvattenavgift gata

En fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaderna för att ta hand regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från gator i ditt område, så att din tomt eller fastighet inte översvämmas.

  • Dagvattenavgift fastighet

En fast avgift som betalas av fastighetsägare som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till kommunens ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Fastigheter som hanterar dagvatten inom den egen fastigheten (till exempel genom stenkista), betalar inte denna avgift.

  • Dagvattenavgift allmän plats

En fast avgift som Södertälje kommun och Trafikverket betalar för större vägar och allmänna platser.

Förbrukningsavgift

Rörlig avgift baserad på hur mycket dricksvatten du använder och mängden vatten du spolar till avloppet. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm).

Spillvatten/avloppsmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden. Det du betalar används sedan till att producera nytt dricksvatten och till att rena avloppsvattnet.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift du som fastighetsägare betalar när du ska koppla in din fastighet till det kommunala nätet. Anläggningsavgiftens storlek beror på VA-taxan i din kommun, tomtyta samt vilken typ av anslutningar som ska göras. Avgiften består av fyra delar:

Servisavgift

Servisavgiften tas ut för att täcka kostnaden för framdragning av servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

En servisledning är den ledning som ansluter från Telge Nät huvudledning till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt, än om du väljer att koppla in två nu och en tredje vid ett senare tillfälle.

Förbindelsepunktsavgift

Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan VA-ledningsnätet som Telge Nät ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Hur stor avgiften blir beror på vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Den totala kostnaden blir lägre om du väljer att koppla in alla tre samtidigt.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Ju större tomtstorlek, desto högre blir huvudmannens kostnader. Det kostar till exempel mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små.

Lägenhetsavgift

Avgiften speglar den nytta en fastighet har av att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Med boendeenhet menas alla typer av bostäder, oavsett om det är en villa, en lägenhet, ett radhus eller ett gästhus. Avgiften ska betalas för varje boendeenhet.

Obebyggda tomter

Markägare till obebyggda tomter betalar del av full anläggningsavgift.

Våra priser

Här hittar du våra priser för vatten och avlopp.

Fördelning brukningsavgift

Det du betalar i fast och rörlig avgift ska spegla verksamhetens faktiska kostnader för samma ändamål. De fasta kostnaderna är oberoende av volymen sålt dricksvatten (rörlig avgift) och omhändertaget avloppsvatten.

 

 

Fördelning mellan vatten och avlopp

Din förbrukningsavgift ska sedan fördelas rättvist och stämma överens med de kostnader verksamheten har för respektive vattentjänst. På så vis får vi en stabilare taxa.

 

 

Senast ändrad: 17 december, 2021