Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ansökan om anstånd för företag gällande vatten- och avloppsavgifter (taxa)

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över. Som företagare behöver du kunna påvisa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Anstånd beviljas med en månad i taget. Det finns möjlighet till ytterligare förlängning av anståndstiden i upp till sex månader. Telge Nät gör i så fall en ny prövning av omständigheterna i ärendet och bedömer vad som talar för ett förlängt anstånd.

Det är Telge Näts bestämmelser om anstånd som styr. Om det finns så kallat synnerliga skäl beviljar Telge Nät anstånd med inbetalning gällande avgift för Vatten och avlopp. Den som söker anstånd ska visa att synnerliga skäl finns.

Huvudsyftet med anståndet är att de företag som drabbas av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en längre tid på sig för att skaffa fram pengar för att betala avgiften. Det handlar om ett enstaka tillfälle där företaget har hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter på grund av händelser som företaget inte har kunnat påverka, men där företaget har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skulden.

Frågor och svar

Vem har rätt att ansöka om anstånd?

Möjligheten gäller tillfälligt för företag och vid begäran från och med den 20 mars. Möjligheten gäller tills annat beslut fattas.

Är anståndet med fakturor gällande vatten och avlopp räntefria eller kommer jag att behöva betala ränta i efterskott?

För dig som företagare tas ingen dröjsmålsränta eller annan avgift ut.

Jag har en faktura som inte är betald, hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga ansöka om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Fyll i formuläret nedan för att begära anstånd. Möjligheten gäller enbart företag som på grund av coronaviruset har ekonomiska svårigheter. För övriga verksamheter samt privatpersoner gäller förfallodatum som anges på fakturan.

Mitt ärende ligger hos Kronofogden, vad händer nu?

Om ärendet redan ligger hos Kronofogden så gäller normala regler i bedömningen, eftersom betalningen skulle ha skett innan coronakrisen inträffade.

Gäller anståndet alla fakturor från Telge Nät?

Nej, det gäller endast vatten- och avloppsavgifter.

Från vilket datum kan jag ansöka om anstånd?

Beslutet gäller från 20 mars 2020 och fram till nytt beslut meddelas.

Hur länge gäller mitt anstånd?

En månad i taget, det vill säga 30 dagar. Tänk på att det är viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Om du behöver förlängd anståndstid, behöver du kontakta Telge Nät i god tid.

Ansökan om anstånd för vatten- och avloppsavgifter

OBS! Skyldigheten att betala fakturan på ordinarie förfallodag påverkas inte av att du har lämnat in en ansökan om anstånd med betalning. Först om du skulle få ett beslut om anstånd upphör din skyldighet att betala fakturan på den ordinarie förfallodagen.

Senast ändrad: 2 april, 2020