Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Grundvatten

Grundvattnet står för ca 50 procent av vår dricksvattenförsörjning och blandas upp med ytvatten från Mälaren.

För de flesta i Sverige är vatten en självklarhet. Vi öppnar kranen och fyller våra glas och kastruller, duschar på morgonen och vattnar våra växter. Det bara finns där och är inget vi behöver oroa oss över i vardagen.

Men när vi plötsligt tvingas spara på vatten på grund av långvarig torka, då börjar många fundera och inse att det faktiskt är ett av våra viktigaste livsmedel. Och att det är fantastiskt bekvämt att det bara kommer ur kranen. Varje dag, året om.

Vad är grundvatten?

Gräver du en djup grop och det blir vatten ståendes i gropen, då har du nått grundvattnet. Men vad är det egentligen?

  • Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden, där hålrummen är helt vattenfyllda.
  • Grundvatten bildas när regn- och smältvatten tränger ner i marken och fylls framför allt på under vår och höst.
  • På sommaren brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av växter.
  • Grundvattnet har bra smak, är bättre skyddat mot föroreningar och innehåller sällan bakterier.

Bra att veta

Utgångsläget inför sommaren är mycket viktigt eftersom det normalt sett inte bildas grundvatten under sommaren. Det har alltså inte så stor betydelse om man får en normal eller regnfattig sommar.

Vanliga frågor och svar

Vad är torka?

En period av ingen eller liten nederbörd kallas för torka. Det råder brist på vatten i naturen och risk för att vi människor får mindre tillgång på vatten – för användning i hushåll, jordbruk och andra verksamheter.

Torka är ett stort begrepp och kan omfatta:

  • Lite nederbörd
  • Låg markfuktighet
  • Låga vattenflöden
  • Låga vattennivåer i sjöar
  • Låg grundvattennivå
Vad är vattenbrist/begränsad vattentillgång?

Vattenbrist uppstår när behovet är större än tillgången. Vattenbrist kan både vara kopplat till yt- och grundvatten i en kombination eller var för sig. Det kan alltså vara grundvattenbrist samtidigt som det finns tillgång till ytvatten och vice versa.

Om man inte ska tära på förråden av vatten på lång sikt så är det inte grundvattenmagasinens och sjöarnas storlek, utan hur snabbt de kan fyllas på, som avgör hur mycket vatten man kan ta ut.

Vad är skillnaden mellan ytvatten och grundvatten?

Ytvatten är sjöar och vattendrag. Grundvatten är det vatten under grundvattenytan där alla markens porer eller bergets sprickor är fyllda med vatten.

När fylls sjöar och vattenmagasin på?

När det regnar eller när snön smälter fylls magasin i sjöar och grundvatten på.

Generellt fylls sjöar och grundvatten i södra Sverige på under hösten och vintern när avdunstningen är låg.

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis ca 1 cm per dygn.

Varför är grundvattennivåerna så låga under sommaren?

Under våren och sommaren ökar avdunstningen av det vatten vi får genom nederbörden samtidigt som växterna är aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas sammanlagt större vattenmängder upp av växterna vilket minskar grundvattenbildningen.

Hur mycket regn krävs för att låga nivåer ska bli normala igen?

Frågan om hur mycket nederbörd som saknas går inte att besvara generellt.

Hur mycket regn som behövs för att minska vattenunderskott beror också på typen av regn. Om det regnar lite varje dag under sommaren avdunstar det mesta. Om det däremot kommer mycket nederbörd på en gång så rinner vattnet ned i marken och kan fylla på magasinen. Mindre vattendrag och sjöar kan återhämta sig med mindre mängder vatten. Större magasin däremot kräver stor tillförsel av regn över en längre period.

Om du har enskild brunn

Hushåll med egen brunn behöver hålla koll på sin egen vattentillgång och förbrukning. Vattennivån i brunnar kan avläsas med klucklod med jämna mellanrum. Gör det gärna på morgonen innan vattenförbrukningen startar så vattennivån i brunnen representerar omkringliggande grundvattenyta. Genom att föra anteckningar om brunnens vattennivå kan du bilda dig en uppfattning om vattentillgången och göra egna prognoser.

Frågor och svar i vårt kundforum

Sök bland fler frågor och svar i vårt kundforum, där du också kan ställa en fråga till oss.

Senast ändrad: 14 april, 2021