Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snabba fakta om enskilt avlopp

Extremt snålspolande toaletter, till exempel vakuumtoaletter, är nyckeln i det kretsloppssystem för toalettvatten som kommunen nu etablerar.

Kretsloppssystemet innebär fördelar för så väl miljö och återvinning som för fastighetsägare, bygg och samhällsplanering. Utsläppen av övergödande ämnen och smittämnen minskar avsevärt och viktiga näringsämnen tillförs till jordbruket.

Fördelar med extremt snålspolande toalett

  • Bättre miljö. Vi har två av Sveriges mest förorenade sjöar i kommunen, Kyrksjön och Lillsjön. Dessutom tar vi vårt dricksvatten från Mälaren så vi är beroende av friskt vatten.
  • Hamnar fosfor och kväve i vattendrag så sker övergödning, något som kan orsaka syrebrist och leda till fiskdöd bland annat. Med snålspolande toalett till sluten tank kan man uppnå mer än 80 procent återvinning av kväve och fosfor.
  • Avgiften för slamtömning är den största löpande utgiften för ett avlopp med extremt snålspolande toa. För andra avloppsalternativ kan driftskostnaderna för kemikalier, service med mera bli relativt stora. Till det kommer slamtömningen.
  • Fosfor är ett grundämne som bryts ur jordskorpan. Det används i konstgödsel som näringsämne. Fosfor är en sinande resurs och kalkyler visar att med dagens fosforförbrukning kommer resurserna vara slut inom 75 år. Det finns en stor risk att livsmedelspriser kommer öka som en följd av detta. Det är därför viktigt att vi återför fosfor och andra näringsämnen till produktiv åkermark.
  • Idag kan inte läkemedel och metaller renas bort i reningsverken. Läkemedel följer med vattnet eller hamnar i slammet. Det är det bättre att läkemedel hamnar i humangödsel som myllas ner i åkerjorden. Där finns fler mikroorganismer som kan bryta ner läkemedelsrester än vad det finns i vatten. I detta avseende är återföring av renat toalettvatten till jord bättre.

Senast ändrad: 15 februari, 2021