Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ditt avlopp

Avloppsvatten består av spill-, dag- och dränvatten. Spillvatten är från toalett, dusch, disk och tvätt. Dagvatten är regn- och smältvatten från gator och tak och dränvatten är grundvatten och nedträngande vatten som avleds i dräneringsledningar.

Spola inte ner fett i avloppet

Små mängder fett kan du torka av och lägga i gröna påsen. Större mängder lämnar du till återvinningscentralen så att det återvinns på rätt sätt. 

Spillvatten

Spillvattnet från Södertälje, Nykvarn, Enhörna och Järna avleds i stora tunnelsystem till Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Det innehåller många föroreningar och måste därför renas innan det släpps ut i naturen igen. Avloppsvattnet från Hölö och Mölnbo renas i våra egna lokala avloppsreningsverk.

Dagvatten

Dagvatten är ofta väldigt rent vatten. Däremot kan vatten från starkt trafikerade gator innehålla föroreningar som olja, rester från däck, fimpar, växtgödning och skräp. Beroende på varifrån det kommer hanteras dagvattnet på olika sätt. En del avleds via diken och ledningar till närmaste vattendrag. En mindre mängd avleds tillsammans med spillvatten till Himmerfjärdsverket för rening.

Dränvatten

Dränerat vatten är grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning för att förebygga fuktskador i husgrunder.

Senast ändrad: 5 december, 2018