Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Anslutning och taxa

Fastigheter inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska enligt lag vara inkopplade till det allmänna VA-nätet.

Anmälan om anslutning

Anmälningsblankett för anslutning till vatten och avloppsanläggning ska vara oss tillhanda minst 20 veckor innan utförandet. I annat fall kan vi inte garantera att vattenleverans kan ske inom bestämd tid. Fastighetsägaren skickar in en situationsplan till oss över fastighetens interna ledningsnät samt dimensionering på ledningarna. Det är viktigt att också meddela hur fastigheten ska avleda sitt dagvatten. Finns det inget dagvatten utbyggt i fastighetens närhet så måste fastighetsägaren ombesörja omhändertagandet själv med LOD, ”lokalt omhändertagande av dagvatten”.

Dag- eller dräneringsvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för ändamålet. Bestämmande om dagvattenhantering ska göras vid byggsamrådet. Kvalitetsansvarig/sakkunnig för markförlagda ledningar ska anges på anmälningsblanketten.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens VA-ledningar får anslutas till den allmänna vatten och avloppsanläggningen. Förbindelsepunkten upprättas vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Vi anvisar var förbindelsepunkten är eller kan upprättas. Om självfallsledning inte fungerar från fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen får fastighetsägaren själv uppföra och bekosta en LTA, ”lättrycksavloppsanläggning”. Då ska också en ”överlämningsbrunn" upprättas inne på fastigheten, för så väl spillvatten som dagvatten.

Fastighetsägaren ansvarar och bekostar all ledningsdragning inom den egna fastigheten och utför hopkopplingen i förbindelsepunkten. Vi avsynar och godkänner inkopplingen innan återfyllning får ske. Meddela oss senast två dagar före avsyning.

Anläggningsavgifter

När en förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren informerats ska fastighetsägaren betala anläggnings- och brukningsavgift. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vattnet släpps på. Även obebyggd fastighet ska betala anläggningsavgift när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren har informerats. Läs mer om anläggningsavgiften i VA-taxan.

Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

Obebyggd fastighet ska betala anläggningsavgift när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren har informerats.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som vi godkänner. Den ska täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och är därmed dyrare att anlägga.

För att skillnaden inte ska bli för stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift.

Avgift vid om- eller tillbyggnad

Vid en om- eller tillbyggnad ska fastighetsägaren meddela oss så snart arbetet är färdigt. Vi beräknar tilläggsavgiften enligt fastställd taxa för varje tillkommande lägenhet eller påbörjad 150-tal bruttoarea (BTA) för serviceändamål. Om anmälningen inte kommer in debiteras dröjsmålsränta för tiden från att 2 månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde till dess tilläggsavgiften betalats.

Utökning av tomtyta och fastighetsombildning

Utökning av tomtyta och fastighetsombildning ska också anmälas till oss för beräkning av tilläggsavgift.

Servitut vid avstyckning

Vid behov ska servitut upprättas mellan berörda fastigheter. Kopia skickas till oss för godkännande innan ny fastighet får kopplas till det allmänna ledningsnätet. Servitut anmäls till lantmäteriet eller inskrivningsmyndigheten i Norrtälje.

Senast ändrad: 21 februari, 2019