Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Offentlighetsprincipen

Hos Telgekoncernen gäller principen om allmänna handlingars offentlighet, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är enligt tryckfrihetsförordningens regler allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses som inkommen till eller upprättad där.

All inkommande post, såväl papperspost som e-post och fax, samt post som lämnas in över disk, som är adresserad till bolaget eller tjänsteman vid bolaget ska betraktas som om den är ställd till bolaget och öppnas vid den gemensamma postöppningen. Handlingarna prövas därefter om det ska diarieföras för att säkerställa att de går att hitta om någon frågar efter dem.

Om någon frågar efter en allmän handling ska vi skyndsamt ta fram informationen utan att fråga vem personen är och vad han/hon ska ha den till. Vi är skyldiga att hålla så pass god ordning på våra allmänna handlingar att man lätt ska kunna hitta dem. Det är viktigt att vi har en kontinuerlig kontakt med den person som begär ut handlingar om det visar sig ta lång tid att få fram handlingarna.

Meddelarfriheten, det vill säga friheten att muntligen lämna upplysningar i publiceringssyfte bland annat till journalister, gäller även i kommunala bolag. Meddelaren har rätt att vara anonym och får inte efterforskas av företaget. Det bör särskilt observeras att meddelarfriheten gäller också i de flesta fall där det finns sekretessbestämmelser som dikteras av ett ekonomiskt intresse.

Meddelarfriheten skär också igenom den tystnadsplikt som företaget kan ha påbjudit, även som den tystnadsplikt som den anställde kan ha förbundit sig till i sitt anställningsavtal. Meddelarfriheten är alltså i princip starkare än den lojalitetsplikt som kan gälla för en medarbetare till följd av anställningsavtalet.

Skulle en medarbetare finna anledning att lämna ömtåliga uppgifter om bolagets affärer till en journalist för publicering kan bolaget inte säga upp eller avskeda medarbetaren på grund härav. Tidigare har det rått vissa oklarheter, men meddelarskyddet för anställda i kommunala bolag är numera inskriven i sekretesslagen.

Verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot och styrelsesuppleant är dock undantagna från meddelarskyddet.

En medarbetare blir inte skadeståndsskyldig när han utnyttjar sin medborgerliga rätt att muntligen lämna meddelanden till media. Däremot kan han både straffas och bli skadeståndsskyldig om han till en journalist lämnar ut en handling, som skall hållas hemlig.

Det skall här tryckas på att meddelarfriheten utgör ett principiellt undantag till skyldigheten att hemlighålla vissa uppgifter, som är begränsad till det ovan angivna publiceringssyftet.

Meddelarfriheten innebär inte någon rätt för envar att uttala sig på bolagets vägnar. Denna rätt är förbehållen styrelsen och vd eller den denne bestämmer, ofta den informationsansvarige.


Malin Pettersson
Kommunikationschef
Telge AB

Senast ändrad: 4 maj, 2021