Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Miljö- och klimatprogrammet

Miljö- och klimatprogrammet är ett strategiskt övergripande måldokument som är kopplat till flera av Södertälje kommuns övriga styrande, vägledande dokument, planer och strategier. Telgekoncernen med dotterbolag ägs av Södertälje kommun och arbetar därmed efter kommunens miljö- och klimatprogram.

Fyra prioriterade områden

Södertälje kommun har delat in de nationella miljömålen som riksdagen antagit, i fyra prioriterade områden:

  1. Mark och vatten
  2. Klimat och energi
  3. Bebyggelse och transporter
  4. Konsumtion och beteende

Inom varje område finns mål och nödvändiga förutsättningar för att kunna genomföra och uppfylla målen. Förutsättningarna är inte heltäckande för att nå målen, men pekar ut vissa grundförutsättningar. Det är upp till varje nämnd och bolag att inom ramen för sitt uppdrag hantera vilka åtgärder som är nödvändiga.

Programmet är en viktig del av det strategiska miljö- och klimatarbetet och är styrande för Södertälje kommun som organisation och oss i Telgekoncernen. Som grund för programmet ligger de nationella miljökvalitetsmålen som årligen följs upp av Naturvårdsverket.

Södertäljes Miljö- och klimatprogram 2018-2021

 

Senast ändrad: 17 oktober, 2018